본문 바로가기

Accepted Papers

PROGRAMME Accepted Papers
Title Authors
A Coarse-to-fine Cascaded Evidence-Distillation Neural Network for Explainable Fake News Detection Zhiwei Yang, Jing Ma, Hechang Chen, Hongzhan Lin, Ziyang Luo and Yi Chang
Finding Influential Instances for Distantly Supervised Relation Extraction Zifeng Wang, Rui Wen, Xi Chen, Shao-Lun Huang, Ningyu Zhang and Yefeng Zheng
Stability of Syntactic Dialect Classification Over Space and Time Jonathan Dunn and Sidney Wong
Hierarchical Attention Network for Explainable Depression Detection on Twitter Aided by Metaphor Concept Mappings Sooji Han, Rui Mao and Erik Cambria
CMQA: A Dataset of Conditional Question Answering with Multiple-Span Answers Yiming Ju, Weikang Wang, Yuanzhe Zhang, Suncong Zheng, Kang Liu and Jun Zhao
TSAM: A Two-Stream Attention Model for Causal Emotion Entailment Duzhen Zhang, Zhen Yang, Fandong Meng, Xiuyi Chen and Jie Zhou
Few-shot Named Entity Recognition with Entity-level Prototypical Network Enhanced by Dispersedly Distributed Prototypes Bin Ji, Shasha Li, Jie Yu, Jun Ma and Huijun Liu
Two Languages Are Better Than One: Bilingual Enhancement For Chinese Named Entity Recognition Jinzhong Ning, Zhihao Yang, Zhizheng Wang, Yuanyuan Sun, Hongfei LIN and Jian Wang
DCT-Centered Temporal Relation Extraction Liang Wang, Peifeng Li and Sheng Xu
Debiasing Word Embeddings with Nonlinear Geometry Lu Cheng, Nayoung Kim and Huan Liu
CofeNet: Context and Former-Label Enhanced Net for Complicated Quotation Extraction Yequan Wang, Xiang Li, Aixin Sun, Xuying Meng, Huaming Liao and Jiafeng Guo
Label Smoothing for Text Mining Peiyang Liu, Xiangyu Xi, Wei Ye and Shikun Zhang
LightNER: A Lightweight Tuning Paradigm for Low-resource NER via Pluggable Prompting Xiang Chen, Lei Li, Shumin Deng, Chuanqi Tan, Changliang Xu, Fei Huang, Luo Si, Huajun Chen and Ningyu Zhang
Neuro-Symbolic Visual Dialog Adnen Abdessaied, Mihai Bâce and Andreas Bulling
DoSEA: A Domain-specific Entity-aware Framework for Cross-Domain Named Entity Recogition Minghao Tang, Peng Zhang, Yongquan He, Yongxiu Xu, Chengpeng Chao and Hongbo Xu
PAEG: Phrase-level Adversarial Example Generation for Neural Machine Translation Juncheng Wan, Jian Yang, Shuming Ma, Dongdong Zhang, Weinan Zhang, Yong Yu and Zhoujun Li
Knowledge-injected Prompt Tuning for Event Detection Haochen Li, Hongcheng Fan, Tong Mo, Jingkun Wang, Jiaxi Wang, Fuhao Zhang and Weiping Li
An Efficient Coarse-to-Fine Facet-Aware Unsupervised Summarization Framework based on Semantic Blocks Xinnian Liang, Jing Li, Shuangzhi Wu, Jiali Zeng, Yufan Jiang, Mu Li and Zhoujun Li
Hierarchical information matters: Text classification via tree based graph neural network Chong Zhang, He Zhu, Xingyu Peng, Junran Wu and Ke Xu
Type-enriched Hierarchical Contrastive Strategy for Fine-Grained Entity Typing Xinyu Zuo, Haijin Liang, Ning Jing, Shuang Zeng, Zhou Fang and Yu Luo
Event Causality Identification via Derivative Prompt Joint Learning Shirong Shen, Heng Zhou, Tongtong Wu and Guilin Qi
Reproducibility and automation of the Appraisal taxonomy Pradeesh Parameswaran, Andrew Trotman, Veronica Liesaputra and David Eyers
A Closer Look at Few-Shot Out-of-Distribution Intent Detection Li-Ming Zhan, Haowen Liang, Lu Fan, Xiao-Ming Wu and Albert Y.S. Lam
Few Clean Instances Help Denoising Distant Supervision Yufang Liu, Ziyin Huang, Yijun Wang, Changzhi Sun, Man Lan, Yuanbin Wu, Xiaofeng Mou and Jian Tang
STAD: Self-Training with Ambiguous Data for Low-Resource Relation Extraction Junjie Yu, Xing Wang, Jiangjiang Zhao, Chunjie Yang and Wenliang Chen
Multilingual Word Sense Disambiguation with Unified Sense Representation Ying Su, Hongming Zhang, Yangqiu Song and Tong Zhang
COPNER: Contrastive Learning with Prompt Guiding for Few-shot Named Entity Recognition Yucheng Huang, Kai He, Yige Wang, Xianli Zhang, Tieliang Gong, Rui Mao and Chen Li
Enhancing Contextual Word Representations Using Embedding of Neighboring Entities in Knowledge Graphs Ryoko Tokuhisa, Keisuke Kawano, Akihiro Nakamura and Satoshi Koide
Improving Continual Relation Extraction through Prototypical Contrastive Learning Chengwei Hu, Deqing Yang, Haoliang Jin, Zhen Chen and Yanghua Xiao
Multi-Document Scientific Summarization from a Knowledge Graph-Centric View Pancheng Wang, Shasha Li, Kunyuan Pang, Liang He, Dong Li, Jintao Tang and Ting Wang
Enhancing Pre-trained Models with Text Structure Knowledge for Question Generation Zichen Wu, Xin Jia, Fanyi Qu and Yunfang Wu
Document-level Event Factuality Identification via Machine Reading Comprehension Frameworks with Transfer Learning Zhong Qian, Heng Zhang, Peifeng Li, Qiaoming Zhu and Guodong Zhou
Modeling Intra- and Inter-Modal Relations: Hierarchical Graph Contrastive Learning for Multimodal Sentiment Analysis Zijie Lin, Bin Liang, Yunfei Long, Yixue Dang, Min Yang, Min Zhang and Ruifeng Xu
Eureka: Neural Insight Learning for Knowledge Graph Reasoning Alex X. Zhang, Xun Liang, Bo Wu, Xiangping Zheng, Sensen Zhang, Yuhui Guo and Jun Wang
ConnPrompt: Connective-cloze Prompt Learning for Implicit Discourse Relation Recognition Wei Xiang, Zhenglin Wang, Lu Dai and Bang Wang
Revisiting Statistical Laws of Semantic Shift in Romance Cognates Yoshifumi Kawasaki, Maëlys Salingre, Marzena Karpinska, Hiroya Takamura and Ryo Nagata
Context-Tuning: Learning Contextualized Prompts for Natural Language Generation Tianyi Tang, Junyi Li, Wayne Xin Zhao and Ji-Rong Wen
Of Human Criteria and Automatic Metrics: A Benchmark of the Evaluation of Story Generation Cyril Chhun, Pierre Colombo, Fabian Suchanek and Chloé Clavel
Are People Located in the Places They Mention in Their Tweets? A Multimodal Approach Zhaomin Xiao and Eduardo Blanco
Content Type Profiling of Data-to-Text Generation Datasets Ashish Upadhyay and Stewart Massie
KoBEST: Korean Balanced Evaluation of Significant Tasks Dohyung Kim, Myeongjun Jang, Deuk Sin Kwon and Eric Davis
Coordination Generation via Synchronized Text-Infilling Hiroki Teranishi and Yuji Matsumoto
BERT-Flow-VAE: A Weakly-supervised Model for Multi-Label Text Classification Ziwen Liu, Josep Grau-Bove and Scott Allan Orr
Analytic Automated Essay Scoring based on Deep Neural Networks Integrating Multidimensional Item Response Theory Takumi Shibata and Masaki Uto
Structural Bias for Aspect Sentiment Triplet Extraction Chen Zhang, Lei Ren, Fang Ma, Jingang Wang, Wei Wu and Dawei Song
Position Offset Label Prediction for Grammatical Error Correction Xiuyu Wu, Jingsong Yu, Xu Sun and Yunfang Wu
Joint Language Semantic and Structure Embedding for Knowledge Graph Completion Chenguang Wang, Jianhao Shen, Linyuan Gong and Dawn Song
Supporting Medical Relation Extraction via Causality-Pruned Semantic Dependency Forest Yifan Jin, Jiangmeng Li, Zheng Lian, Jiao Chengbo and Xiaohui Hu
Student Surpasses Teacher: Imitation Attack for Black-Box NLP APIs Qiongkai Xu, Xuanli He, Lingjuan Lyu, Lizhen Qu and Gholamreza Haffari
Multi-view and Cross-view Brain Decoding Subba Reddy Oota, Jashn Arora, Manish Gupta and Raju Surampudi Bapi
DialAug: Mixing up Dialogue Contexts in Contrastive Learning for Robust Conversational Modeling Lahari Poddar, Peiyao Wang and Julia Reinspach
Accuracy meets Diversity in a News Recommender System Shaina Raza, Syed Raza Bashir and Usman Naseem
An MRC Framework for Semantic Role Labeling Nan Wang, Jiwei Li, Yuxian Meng, Xiaofei SUN, Han Qiu, Ziyao Wang, Guoyin Wang and Jun He
Phrase-Level Localization of Inconsistency Errors in Summarization by Weak Supervision Masato Takatsuka, Tetsunori Kobayashi and Yoshihiko Hayashi
Parameter-Efficient Mixture-of-Experts Architecture for Pre-trained Language Models Ze-Feng Gao, Peiyu Liu, Wayne Xin Zhao, Zhong-Yi Lu and Ji-Rong Wen
A Hybrid Model of Classification and Generation for Spatial Relation Extraction Feng Wang, Peifeng Li and Qiaoming Zhu
Recent Advances in Text-to-SQL: A Survey of What We Have and What We Expect Naihao Deng, Yulong Chen and Yue Zhang
Paraphrase Generation as Unsupervised Machine Translation Xiaofei SUN, Yufei Tian, Yuxian Meng, Nanyun Peng, Fei Wu, Jiwei Li and Chun Fan
In-the-Wild Video Question Answering Santiago Castro, Naihao Deng, Pingxuan Huang, Mihai G. Burzo and Rada Mihalcea
Improving Zero-Shot Entity Linking Candidate Generation with Ultra-Fine Entity Type Information Xuhui Sui, Ying Zhang, Kehui Song, Baohang Zhou, Guoqing Zhao, Xin Wei and Xiaojie Yuan
PCBERT: Parent and Child BERT for Chinese Few-shot NER Peichao Lai, Feiyang Ye, Lin Zhang, Zhiwei Chen, Yanggeng Fu, Yingjie Wu and Yilei Wang
Semantic Sentence Matching via Interacting Syntax Graphs Chen Xu, Jun Xu, Zhenhua Dong and Ji-Rong Wen
Human-in-the-loop Robotic Grasping using BERT Scene Representation Yaoxian Song, Penglei Sun, Pengfei Fang, Linyi Yang, Yanghua Xiao and Yue Zhang
Diversifying Neural Text Generation with Part-of-Speech Guided Softmax and Sampling Zhixian Yang, Pengxuan Xu and Xiaojun Wan
A Multi-Task Dual-Tree Network for Aspect Sentiment Triplet Extraction Yichun Zhao, Kui Meng and Gongshen Liu
The Fragility of Multi-Treebank Parsing Evaluation Iago Alonso-Alonso, David Vilares and Carlos Gómez-Rodríguez
On the Role of Pre-trained Language Models in Word Ordering: A Case Study with BART Zebin Ou, Meishan Zhang and Yue Zhang
COIN – An Inexpensive and Strong Baseline for Predicting Out of Vocabulary Word Embeddings Andrew Schneider, Lihong He, Zhijia Chen, Arjun Mukherjee and Eduard Dragut
Noise-robust Cross-modal Interactive Learning with Text2image Mask for Multi-modal Neural Machine Translation Junjie Ye, Junjun Guo, Yan Xiang, Kaiwen Tan and Zhengtao Yu
Towards Exploiting Sticker for Multimodal Sentiment Analysis in Social Media: A New Dataset and Baseline Feng Ge, Weizhao Li, Yi Cai and Haopeng Ren
Slot Dependency Modeling for Zero-Shot Cross-Domain Dialogue State Tracking Qingyue Wang, Yanan Cao, Piji Li, Yanhe Fu, Zheng Lin and Li Guo
Generalized Intent Discovery: Learning from Open World Dialogue System Yutao Mou, Keqing He, Yanan Wu, Pei Wang, Jingang Wang, Wei Wu, Yi Huang, Junlan Feng and Weiran Xu
Decoupling Mixture-of-Graphs: Unseen Relational Learning for Knowledge Graph Completion by Fusing Ontology and Textual Experts Ran Song, Shizhu He, Suncong Zheng, Shengxiang Gao, Kang Liu, Zhengtao Yu and Jun Zhao
CoDoNMT: Modeling Cohesion Devices for Document-Level Neural Machine Translation yikun lei, Yuqi Ren and Deyi Xiong
Simple and Effective Graph-to-Graph Annotation Conversion Yuxuan Wang, Zhilin Lei, Yuqiu Ji and Wanxiang Che
Document-level Biomedical Relation Extraction Based on Multi-Dimensional Fusion Information and Multi-Granularity Logical Reasoning Lishuang Li, Ruiyuan Lian, Hongbin Lu and Jingyao Tang
Improving Commonsense Contingent Reasoning by Pseudo-data and its Application to the Related Tasks Kazumasa Omura and Sadao Kurohashi
Why is it hate speech? Masked rationale prediction for explainable hate speech detection Jiyun Kim, Byounghan Lee and Kyung-Ah Sohn
Dynamic Dialogue Policy for Continual Reinforcement Learning Christian Geishauser, Carel van Niekerk, Hsien-chin Lin, Nurul Lubis, Michael Heck, Shutong Feng and Milica Gasic
ESimCSE: Enhanced Sample Building Method for Contrastive Learning of Unsupervised Sentence Embedding Xing Wu, Chaochen Gao, Liangjun Zang, Jizhong Han, Zhongyuan Wang and Songlin Hu
Addressing Asymmetry in Multilingual Neural Machine Translation with Fuzzy Task Clustering Qian Wang and Jiajun Zhang
Composition-based Heterogeneous Graph Multi-channel Attention Network for Multi-aspect Multi-sentiment Classification Hao Niu, Yun Xiong, Xiaosu Wang, Hongrun Ren and Yangyong Zhu
Autoregressive Entity Generation for End-to-End Task-Oriented Dialog Guanhuan Huang, Xiaojun Quan and Qifan Wang
Federated Distillation of Semantic Knowledge Using Optimal Transport Rishabh Bhardwaj, Tushar Vaidya and Soujanya Poria
Flat Multi-modal Interaction Transformer for Named Entity Recognition JunYu Lu, DiXiang Zhang and PingJian Zhang
Adaptive Threshold Selective Self-Attention for Chinese NER Biao Hu, Zhen Huang, Ziwen Zhang, Minghao Hu and Yong Dou
New or Old? Exploring How Pre-Trained Language Models Represent Discourse Entities Sharid Loáiciga, Anne Beyer and David Schlangen
Automated Essay Scoring via Pairwise Contrastive Regression Jiayi Xie, Kaiwei Cai, Li Kong, Junsheng Zhou and Weiguang QU
ArT: All-round Thinker for Unsupervised Commonsense Question Answering Jiawei Wang and Hai Zhao
Learning Hierarchy-Aware Quaternion Knowledge Graph Embeddings with Representing Relations as 3D Rotations Jinfa Yang, Xianghua Ying, Yongjie Shi, Xin Tong, Robin Wang, Taiyan Chen and Bowei Xing
From Polarity to Intensity: Mining Morality from Semantic Space Chunxu Zhao, Pengyuan Liu and Dong Yu
Where to Attack: A Dynamic Locator Model for Backdoor Attack in Text Classifications Heng-yang Lu, Chenyou Fan, Jun Yang, Cong Hu, Wei Fang and Xiao-jun Wu
OneEE: A One-Stage Framework for Fast Overlapping and Nested Event Extraction Hu Cao, Jingye Li, Fei Li, Hao Fei, Shengqiong Wu, Bobo Li, Liang Zhao and Donghong Ji
A Multi-Format Transfer Learning Model for Event Argument Extraction via Variational Information Bottleneck Jie Zhou, Qi Zhang, Qin Chen, Liang He and Xuanjing Huang
A Relation Extraction Dataset for Knowledge Extraction from Web Tables Siffi Singh, Alham Fikri Aji, Gaurav Singh and Christos Christodoulopoulos
"Mama Always Had a Way of Explaining Things So I Could Understand": A Dialogue Corpus for Learning How to Explain Henning Wachsmuth and Milad Alshomary
MICO: Selective Search with Mutual Information Co-training Zhanyu Wang, Xiao Zhang, Hyokun Yun, Choon Hui Teo and Trishul Chilimb
A Domain Knowledge Enhanced Pre-Trained Language Model for Vertical Search: Case Study on Medicinal Products Kesong Liu, Feifei Lyu and Jianhui Jiang
A Survey on Multimodal Disinformation Detection Firoj Alam, Stefano Cresci, Tanmoy Chakraborty, Fabrizio Silvestri, Dimiter Dimitrov, Giovanni Da San Martino, Shaden Shaar, Hamed Firooz and Preslav Nakov
KGE-CL: Contrastive Learning of Tensor Decomposition Based Knowledge Graph Embeddings Zhiping Luo, Wentao Xu and Jian Yin
Evaluating and Mitigating Inherent Linguistic Bias of African American English through Inference Jamell Dacon, Haochen Liu and Jiliang Tang
Decorrelate Irrelevant, Purify Relevant: Overcome Textual Spurious Correlations from a Feature Perspective Shihan Dou, rui zheng, Ting Wu, SongYang Gao, Junjie Shan, Qi Zhang, Yueming Wu and Xuanjing Huang
Interactive Post-Editing for Verbosity Controlled Translation Prabhakar Gupta, Anil Nelakanti, Grant M. Berry and Abhishek Sharma
How to Parse a Creole: When Martinican Creole Meets French Ludovic Mompelat, Daniel Dakota and Sandra Kübler
Visio-Linguistic Brain Encoding Subba Reddy Oota, Jashn Arora, Vijay Rowtula, Manish Gupta and Raju Surampudi Bapi
Can Data Diversity Enhance Learning Generalization? Yu Yu, Shahram Khadivi and Jia Xu
Unsupervised Domain Adaptation for Text Classification via Meta Self-Paced Learning Nghia Ngo Trung, Linh Ngo and Thien Huu Nguyen
Adaptive Unsupervised Self-training for Disfluency Detection Zhongyuan Wang, Yixuan Wang, Shaolei Wang and Wanxiang Che
Pro-KD: Progressive Distillation by Following the Footsteps of the Teacher Mehdi Rezagholizadeh, Aref Jafari, Puneeth Saladi, Pranav Sharma, Ali Saheb Pasand and Ali Ghodsi
Boosting Deep CTR Prediction with a Plug-and-Play Pre-trainer for News Recommendation Qijiong Liu, Jieming Zhu, Quanyu Dai and Xiaoming Wu
Noisy Label Regularisation for Textual Regression Yuxia Wang, Karin Verspoor and Timothy Baldwin
Dual Capsule Attention Mask Network with Mutual Learning for Visual Question Answering Weidong Tian, Haodong Li and Zhong-Qiu Zhao
SelF-Eval: Self-supervised Fine-grained Dialogue Evaluation Longxuan Ma, Ziyu Zhuang, Wei-Nan Zhang, mingda Li and Ting Liu
Translating the Unseen? Yorùbá→English MT in Low-Resource, Morphologically-Unmarked Settings Ife Adebara, Muhammad Abdul-Mageed and Miikka Silfverberg
UECA-Prompt: Universal Prompt for Emotion Cause Analysis Xiaopeng Zheng, Zhiyue Liu, Zizhen Zhang, Zhaoyang Wang and Jiahai Wang
BRCC and SentiBahasaRojak: The First Bahasa Rojak Corpus for Pretraining and Sentiment Analysis Dataset Nanda Putri Romadhona, Sin-En Lu, Bo-Han Lu and Richard Tzong-Han Tsai
Re-Examining FactBank: Predicting the Author’s Presentation of Factuality John Murzaku, Peter Zeng, Magdalena Markowska and Owen Rambow
Deciphering and Characterizing Out-of-Vocabulary Words: A Bulgarian Case Study Georgie Botev, Arya D. McCarthy, Winston Wu and David Yarowsky
Knowledge Is Flat: A Seq2Seq Generative Framework for Various Knowledge Graph Completion Chen Chen, Yufei Wang, Bing Li and Kwok-Yan Lam
Cross-modal Contrastive Attention Model for Medical Report Generation Xiao Song, Xiaodan Zhang, Junzhong Ji, Ying Liu and Pengxu Wei
Ruleformer: Context-aware Rule Mining over Knowledge Graph Zezhong Xu, Wen Zhang, Peng Ye, Hui Chen, Meng Zhao and Huajun Chen
Selective Token Generation for Few-shot Natural Language Generation Daejin Jo, Taehwan Kwon, Eun-Sol Kim and Sungwoong Kim
Attribute Injection for Pretrained Language Models: A New Benchmark and An Efficient Method Reinald Kim Amplayo, Kang Min Yoo and Sang-Woo Lee
Multi-modal Contrastive Representation Learning for Entity Alignment Zhenxi Lin, Ziheng Zhang, Meng Wang, Yinghui Shi, Xian Wu and Yefeng Zheng
Transferring Confluent Knowledge to Argument Mining João António Rodrigues and António Branco
Automatic Keyphrase Generation by Incorporating Dual Copy Mechanisms in Sequence-to-Sequence Learning Siyu Wang, Jianhui Jiang, Yao Huang and Yin Wang
Answering Numerical Reasoning Questions in Table-Text Hybrid Contents with Graph-based Encoder and Tree-based Decoder Fangyu Lei, Shizhu He, Jun Zhao and Kang Liu
Parsing Natural Language into Propositional and First-Order Logic with Dual Reinforcement Learning Xuantao Lu, Jingping Liu, Zhouhong Gu, Hanwen Tong, Chenhao Xie, Junyang Huang, Yanghua Xiao and Wenguang Wang
Virtual Knowledge Graph Construction for Zero-Shot Domain-Specific Document Retrieval Yeon Seonwoo, Seunghyun Yoon, Franck Dernoncourt, Trung Bui and Alice Oh
Welcome to the Modern World of Pronouns: Identity-Inclusive Natural Language Processing beyond Gender Anne Lauscher, Archie Crowley and Dirk Hovy
DISK: Domain-constrained Instance Sketch for Math Word Problem Generation Tiangyang Cao, Shuang Zeng, Xiaodan Xu, Mairgup Mansur and Baobao Chang
AMOA: Global Acoustic Feature Enhanced Modal-Order-Aware Network for Multimodal Sentiment Analysis Ziming Li, Weibo Zhang, Yaxin Liu, Chuanpeng Yang, Yan Zhou, Zheng Lian and Songlin Hu
Generating Temporally-ordered Event Sequences via Event Optimal Transport Bo Zhou, Yubo Chen, Kang Liu, Jun Zhao, Jiexin Xu, Xiaojian Jiang and Qiuxia Li
Towards Robust Neural Machine Translation with Iterative Scheduled Data-Switch Training Zhongjian Miao, Xiang Li, Liyan Kang, Wen Zhang, Chulun Zhou, Yidong Chen, Bin Wang, Min Zhang and Jinsong Su
Nested Named Entity Recognition as Corpus Aware Holistic Structure Parsing Yifei Yang, Zuchao Li and Hai Zhao
Aspect-based Sentiment Analysis as Machine Reading Comprehension Yifei Yang and Hai Zhao
JPG - Jointly Learn to Align: Automated Disease Prediction and Radiology Report Generation Jingyi You, Dongyuan Li, Manabu Okumura and Kenji Suzuki
Adapting to Non-Centered Languages for Zero-shot Multilingual Translation Zhi Qu and Taro Watanabe
Focus-Driven Contrastive Learning for Medical Question Summarization Ming Zhang, Shuai Dou, Ziyang Wang and Yunfang Wu
DESED: Dialogue-based Explanation for Sentence-level Event Detection Yinyi Wei, Shuaipeng Liu, Jianwei Lv, Xi Xiangyu, Wei Ye, Tong Mo, Fan Yang and Guanglu Wan
CILex: An Investigation of Context Information for Lexical Substitution Methods Sandaru Seneviratne, Elena Daskalaki, Artem Lenskiy and Hanna Suominen
Tracking Satisfaction States for Customer Satisfaction Prediction in E-commerce Service Chatbots Yang Sun, Liangqing Wu, Shuangyong Song, Xiaoguang Yu, Xiaodong He and Guohong Fu
UPER: Boosting Multi-Document Summarization with an Unsupervised Prompt-based Extractor Shangqing Tu, Jifan Yu, Fangwei Zhu, Juanzi Li, Lei Hou and Jian-Yun Nie
Zero-shot Script Parsing Fangzhou Zhai, Vera Demberg and Alexander Koller
Nonparametric Forest-Structured Neural Topic Modeling Zhihong Zhang, Xuewen Zhang and Yanghui Rao
Multilingual and Multimodal Topic Modelling with Pretrained Embeddings Elaine Zosa and Lidia Pivovarova
Source-summary Entity Aggregation in Abstractive Summarization José-Ángel González, Annie Louis and Jackie Chi Kit Cheung
SUN: Exploring Intrinsic Uncertainties in Text-to-SQL Parsers Lihan Wang, Bowen Qin, Binyuan Hui, Bowen Li, Xiangpeng Wei, Binhua Li, Fei Huang, Luo Si, Min Yang and Yongbin Li
Temporal Knowledge Graph Completion with Approximated Gaussian Process Embedding Linhai Zhang and Deyu Zhou
Improving Deep Embedded Clustering via Learning Cluster-level Representations Qing Yin, Zhihua Wang, Yunya Song, Yida Xu, Shuai Niu, Liang Bai, Yike Guo and Xian YANG
Question Generation Based on Grammar Knowledge and Fine-grained Classification Yuan Sun, Sisi Liu, Zhengcuo Dan and Xiaobing Zhao
Cross-lingual Feature Extraction from Monolingual Corpora for Low-resource Unsupervised Bilingual Lexicon Induction Zihao Feng, Hailong Cao and Tiejun Zhao
Logical Form Generation via Multi-task Learning for Complex Question Answering over Knowledge Bases Xixin Hu, Xuan Wu, Yiheng Shu and Yuzhong Qu
Graph-to-Text Generation with Dynamic Structure Pruning Liang Li, Ruiying Geng, Bowen Li, Can Ma, Yinliang Yue, Binhua Li and Yongbin Li
MedDistant19: Towards an Accurate Benchmark for Broad-Coverage Biomedical Relation Extraction Saadullah Amin, Pasquale Minervini, David Chang, Pontus Stenetorp and Guenter Neumann
ET5: A Novel End-to-end Framework for Conversational Machine Reading Comprehension Xiao Zhang, Heyan Huang, Zewen Chi and Xian-Ling Mao
A Novel Multi-Task Learning Approach for Context-Sensitive Compound Type Identification in Sanskrit Jivnesh Sandhan, Ashish Gupta, Hrishikesh Terdalkar, Tushar Sandhan, Suvendu Samanta, Laxmidhar Behera and Pawan Goyal
Adaptive Feature Discrimination and Denoising for Asymmetric Text Matching Yan Li, Chenliang Li and Junjun Guo
GRASP: Guiding model with RelAtional Semantics using Prompt Junyoung Son, Jinsung Kim, Jungwoo Lim and Heuiseok Lim
Informative Language Representation Learning for Massively Multilingual Neural Machine Translation Renren Jin and Deyi Xiong
Event Detection with Dual Relational Graph Attention Networks Jiaxin Mi, Po Hu and Peng Li
Towards Community-Led Language Documentation: Speech Technologies to Support Transcription in Aboriginal Communities Eric Le Ferrand, Steven Bird and Laurent Besacier
Semantic-Preserving Adversarial Code Comprehension Yiyang Li, Hongqiu Wu and Hai Zhao
RSGT: Relational Structure Guided Temporal Relation Extraction Jie Zhou, Shenpo Dong, Hongkui Tu, Xiaodong Wang and Yong Dou
Social Bot-Aware Graph Neural Network for Early Rumor Detection Zhen Huang, Zhilong Lv, Xiaoyun Han, Binyang Li, Menglong Lu and Dongsheng Li
Dynamic Relevance Graph Network for Knowledge-Aware Question Answering Chen Zheng and Parisa Kordjamshidi
Augmentation, Retrieval, Generation: Event Sequence Prediction with a Three-Stage Sequence-to-Sequence Approach Bo Zhou, Chenhao Wang, Yubo Chen, Kang Liu, Jun Zhao, Jiexin Xu, Xiaojian Jiang and Qiuxia Li
Mining Health-related Cause–Effect Statements with High Precision at Large Scale Ferdinand Schlatt, Dieter Bettin, Matthias Hagen, Benno Stein and Martin Potthast
Global Readiness of Language Technology for Healthcare: What would it Take to Combat the Next Pandemic? Ishani Mondal, Kabir Ahuja, Mohit Jain, Jacki O'Neill, Kalika Bali and Monojit Choudhury
A-TIP: Attribute-aware Text Infilling via Pre-trained Language Model Dongyuan Li, Jingyi You, Kotaro Funakoshi and Manabu Okumura
COMMA: Modeling Relationship among Motivations, Emotions and Actions in Language-based Human Activities Yuqiang Xie, Yue Hu, Wei Peng, Guanqun Bi and Luxi Xing
KC-ISA: An Implicit Sentiment Analysis Model Combining Knowledge Enhancement and Context Features Minghao Xu, Daling Wang, Shi Feng, Zhenfei Yang and Yifei Zhang
Exploiting Sentiment and Common Sense for Zero-shot Stance Detection Yun Luo, Zihan Liu, Yuefeng Shi and Yue Zhang
Different Data, Different Modalities! Reinforced Data Splitting for Effective Multimodal Information Extraction from Social Media Posts Bo Xu, Shizhou Huang, Ming Du, Hongya Wang, Hui Song, Chaofeng Sha and Yanghua Xiao
CHAE: Fine-Grained Controllable Story Generation with Characters, Actions and Emotions Xinpeng Wang, Han Jiang, Shanlin Zhou and Zhihua Wei
DRK: Discriminative Rule-based Knowledge for Relieving Prediction Confusions in Few-shot Relation Extraction Mengru Wang, Jianming Zheng, Fei Cai, Taihua Shao and Honghui Chen
Enhancing Task-Specific Distillation in Small Data Regimes through Language Generation Husam Quteineh, Spyridon Samothrakis and Richard Sutcliffe
Curating a Large-Scale MI Dataset using Peer Support Forums Anuradha Welivita and Pearl Pu
Comparative Graph-based Summarization of Scientific Papers Guided by Comparative Citations Chaoxiang Cai, Jingqiang Chen and Kejia Chen
Complicate then Simplify: A Novel Way to Explore Pre-trained Models for Text Classification Xu Zhang, ZeJie Liu, Yanzheng Xiang and Deyu Zhou
Domain- and Task-Adaptation for VaccinChatNL, a Dutch COVID-19 FAQ Answering Corpus and Classification Model Jeska Buhmann, Maxime De Bruyn, Ehsan Lotfi and Walter Daelemans
ngram-OAXE: Phrase-Based Order-Agnostic Cross Entropy for Non-Autoregressive Machine Translation Cunxiao Du, Zhaopeng Tu, Longyue Wang and Jing Jiang
Unsupervised Lexical Substitution with Decontextualised Embeddings Takashi Wada, Timothy Baldwin, Yuji Matsumoto and Jey Han Lau
SelfMix: Robust Learning Against Textual Label Noise with Self-Mixup Training Dan Qiao, Chenchen Dai, Yuyang Ding, Juntao Li, Min Zhang, Wenliang Chen and Qiang Chen
TreeMAN: Tree-enhanced Multimodal Attention Network for ICD Coding Zichen Liu, Xuyuan Liu, Yanlong Wen, Guoqing Zhao, Hongbin Wang and Xiaojie Yuan
ArcaneQA: Dynamic Program Induction and Contextualized Encoding for Knowledge Base Question Answering Yu Gu and Yu Su
Read Extensively, Focus Smartly: A Cross-document Semantic Enhancement Method for Visual Documents NER Jun Zhao, Xin Zhao, WenYu Zhan, Tao Gui, Qi Zhang, Liang Qiao, Zhanzhan Cheng and Shiliang Pu
Towards Understanding the Relation between Gestures and Language Artem Abzaliev, Andrew Owens and Rada Mihalcea
Demystifying Neural Fake News via Linguistic Feature-Based Interpretation Souvik Bhattacharya, Ankit Aich and Natalie Parde
Language-specific Effects on Automatic Speech Recognition Errors June Choe, Yiran Chen, May Pik Yu Chan, Aini Li, Xin Gao and Nicole Holliday
Equivariant Transduction through Invariant Alignment Jennifer C. White and Ryan Cotterell
Adapting Pre-trained Language Models to African Languages via Multilingual Adaptive Fine-Tuning Jesujoba Alabi, David Adelani, Marius Mosbach and Dietrich Klakow
Tafsir Dataset: A Novel Multi-Task Benchmark for Named Entity Recognition and Topic Modeling in Classical Arabic Literature Sajawel Ahmed, Rob van der Goot, Misbahur Rehman, Carl Kruse, Ömer Özsoy, Alexander Mehler and Gemma Roig
MECI: A Multilingual Dataset for Event Causality Identification Viet Dac Lai, Amir Pouran Ben Veyseh, Minh Van Nguyen, Franck Dernoncourt and Thien Huu Nguyen
Programmable Annotation with Diversed Heuristics and Data Denoising Ernie Chang, Alex Marin and Vera Demberg
Community Topic: Topic model inference by consecutive word community discovery Eric Austin, Osmar Zaïane amd Christine Largeron
Debiasing isn't enough! -- On the Effectiveness of Debiasing MLMs and their Social Biases in Downstream Tasks Masahiro Kaneko, Danushka Bollegala and Naoaki Okazaki
How to Find Strong Summary Coherence Measures? A Toolbox and a Comparative Study for Summary Coherence Measure Evaluation Julius Steen and Katja Markert
Simple yet Powerful: An Overlooked Architecture for Nested Named Entity Recognition Matias Rojas, Felipe Bravo-Marquez and Jocelyn Dunstan
Improving Low-resource RRG Parsing with Cross-lingual Self-training Kilian Evang, Laura Kallmeyer, Jakub Waszczuk, Kilu von Prince, Tatiana Bladier and Simon Petitjean
Prepositions matter in quantifier scope disambiguation Aleksander Leczkowski, Justyna Grudzinska, Manuel Vargas Guzmán, Aleksander Wawer and Aleksandra Siemieniuk
Natural Annotation and Curriculum Learning to Named Entity Recognition for Under-Resourced Languages Valeriy Lobov, Alexandra Ivoylova and Serge Sharoff
Text-to-Text Extraction and Verbalization of Biomedical Event Graphs Giacomo Frisoni, Gianluca Moro and Lorenzo Balzani
InferES : A Natural Language Inference Corpus for Spanish Featuring Negation-Based Contrastive and Adversarial Examples Venelin Kovatchev and Mariona Taulé
Automatic Generation of Large-scale Multi-turn Dialogues from Reddit Daniil Huryn, William Mack Hutsell and Jinho D. D. Choi
Modelling Commonsense Properties using Pre-Trained Bi-Encoders Amit Gajbhiye, Luis Espinosa Anke and Steven Schockaert
Boostring Code Summarization by Embedding Code Structures jikyoeng Son, Joonghyuk Hahn, HyeonTae Seo and Yo-Sub Han
Byte-based Multilingual NMT for Endangered Languages Mengjiao Zhang and Jia Xu
Event Causality Extraction with Event Argument Correlations Shiyao Cui, Jiawei Sheng, Xin Cong, Tingwen Liu and Jinqiao Shi
Measuring Geographic Performance Disparities of Offensive Language Classifiers Brandon Lwowski, peyman najafirad and Anthony Rios
APPDIA: A Discourse-aware Transformer-based Style Transfer Model for Offensive Social Media Conversations Katherine Atwell, Sabit Hassan and Malihe Alikhani
Optimal Partial Transport based Sentence Selection for Long-form Document Matching Weijie Yu, Liang Pang, Jun Xu, Bing Su, Zhenhua Dong and Ji-Rong Wen
An Information Minimization Based Contrastive Learning Model for Unsupervised Sentence Embeddings Learning Shaobin Chen, Jie Zhou, Yuling Sun and Liang He
Machine Reading, Fast and Slow: When Do Models “Understand” Language? Sagnik Ray Choudhury, Anna Rogers and Isabelle Augenstein
Improving Fake News Detection of Influential Domain via Domain- and Instance-Level Transfer Qiong Nan, Danding Wang, Yongchun Zhu, Qiang Sheng, Yuhui Shi, Juan Cao and Jintao Li
GAP: A Graph-aware Language Model Framework for Knowledge Graph-to-Text Generation Anthony Colas, Mehrdad Alvandipour and Zhe Wang
Can Edge Probing Tests Reveal Linguistic Knowledge in QA Models? Sagnik Ray Choudhury, Nikita Bhutani and Isabelle Augenstein
Competence-based Question Generation Jingxuan Tu, Kyeongmin Rim and James Pustejovsky
KHANQ: A Dataset for Generating Deep Questions in Education Huanli Gong, Liangming Pan and Hengchang Hu
EmoMent: An Emotion Annotated Mental Health Corpus from two South Asian Countries Thushari Atapattu, Mahen Herath, Charitha Elvitigala, Piyanjali de Zoysa, Kasun Gunawardana, Menasha Thilakaratne, Kasun de Zoysa and Katrina Falkner
Understanding and Improving Zero-shot Multi-hop Reasoning in Generative Question Answering Zhengbao Jiang, Jun Araki, Haibo Ding and Graham Neubig
Towards Summarizing Healthcare Questions in Low-Resource Setting Shweta Yadav and Cornelia Caragea
CLIO: Role-interactive Multi-event Head Attention Network for Document-level Event Extraction Yubing Ren, Yanan Cao, Fang Fang, Ping Guo, Zheng Lin, Wei Ma and Yi Liu
Gated Mechanism Enhanced Multi-Task Learning for Dialog Routing Ziming Huang, Zhuoxuan Jiang, Ke Wang, Juntao Li, Shanshan Feng and Xian-Ling Mao
AnonymousDataset: A Large-scale Multilingual dataset for Complex Named Entity Recognition Shervin Malmasi, Anjie Fang, Besnik Fetahu, Sudipta Kar and Oleg Rokhlenko
Unsupervised Multi-scale Expressive Speaking Style Modeling with Hierarchical Context Information for Audiobook Speech Synthesis Xueyuan Chen, Shun Lei, Zhiyong Wu, Dong Xu, Weifeng Zhao and Helen Meng
Measuring Robustness for NLP Yu Yu, Abdul Rafae Khan and Jia Xu
SHAP-Based Explanation Methods: A Review for NLP Interpretability Edoardo Mosca, Ferenc Szigeti, Stella Tragianni, Daniel Gallagher and Georg Groh
Analyzing the Dialect Diversity in Multi-document Summaries Olabisi Olubusayo, Aaron Hudson, Antonie Jetter and Ameeta Agrawal
LOViS: Learning Orientation and Visual Signals for Vision and Language Navigation Yue Zhang and Parisa Kordjamshidi
CR-GIS: Improving Conversational Recommendation via Goal-aware Interest Sequence Modeling Jinfeng Zhou, Bo Wang, Zhitong Yang, Dongming Zhao, Kun Huang, Ruifang He and Yuexian Hou
PSP: Pre-trained Soft Prompts for Few-Shot Abstractive Summarization Xiaochen Liu, Yu Bai, Yinan Hu, Jiawei Li, Yang Gao and Boxing Chen
Key Mention Pairs Guided Document-Level Relation Extraction Feng Jiang, Jianwei Niu, Shasha Mo and Shengda Fan
A Sentiment and Emotion aware Multimodal Multiparty Humor Recognition in Multilingual Conversational Setting Dushyant Singh Chauhan, Gopendra Vikram Singh, Aseem Arora, Asif Ekbal and Pushpak Bhattacharyya
Fast and Accurate End-to-End Span-based Semantic Role Labeling as Word-based Graph Parsing Shilin Zhou, Qingrong Xia, Zhenghua Li, Yu Zhang, Yu Hong and Min Zhang
Semantic Overlap Summarization among Multiple Alternative Narratives: an Exploratory Study Naman Bansal, Mousumi Akter and Shubhra Kanti Karmaker
Smells like Teen Spirit: An Exploration of Sensorial Style in Language Osama Khalid and Padmini Srinivasan
MetaSLRCL: A Self-Adaptive Learning Rate and Curriculum Learning Based Framework for Few-Shot Text Classification Kailin Zhao, Xiaolong Jin, Saiping Guan, Jiafeng Guo and Xueqi Cheng
uChecker: Masked Pretrained Language Models as Unsupervised Chinese Spelling Checkers Piji Li
"No, they did not'': Dialogue response dynamics in pre-trained language models Sanghee Kim, Lang Yu and Allyson Ettinger
Emotion Enriched Retrofitted Word Embeddings Sapan Shah, Sreedhar Reddy and Pushpak Bhattacharyya
SSR: Utilizing Simplified Stance Reasoning Process for Robust Stance Detection Jianhua Yuan, Yanyan Zhao, Yanyue Lu and Bing Qin
Taking Actions Separately: A Bidirectional-Adaptive Transfer Learning Method for Low-Resource Neural Machine Translation Xiaolin Xing, Yu Hong, Minhan Xu, Jianmin Yao and Guodong Zhou
Can We Guide a Multi-Hop Reasoning Language Model to Incrementally Learn at each Single-Hop? Jesus Lovon, Jose G. Moreno, Romaric Besançon, Olivier Ferret and Lynda Tamine Lechani
Semantic-based Pre-training for Dialogue Understanding Xuefeng Bai, Linfeng Song and Yue Zhang
SEE-Few: Seed, Expand and Entail for Few-shot Named Entity Recognition Zeng Yang, Linhai Zhang and Deyu Zhou
BiBL: AMR Parsing and Generation with Bidirectional Bayesian Learning Ziming Cheng, Zuchao Li and Hai Zhao
MockingBERT: A Method for Retroactively Adding Resilience to NLP Models Jan Jezabek and Akash Singh
LINGUIST: Language Model Instruction Tuning to Generate Annotated Utterances for Intent Classification and Slot Tagging Andy Rosenbaum, Saleh Soltan, Wael Hamza, Yannick Versley and Markus Boese
Parameter-Efficient Neural Reranking for Cross-Lingual and Multilingual Retrieval Robert Litschko, Ivan Vulić and Goran Glavaš
Psychology-guided Controllable Story Generation Yuqiang Xie, Yue Hu, Yunpeng Li, Guanqun Bi, Luxi Xing and Wei Peng
DialMed: A Dataset for Dialogue-based Medication Recommendation zhenfeng he, Yuqiang Han, Zhenqiu Ouyang, Wei Gao, Hongxu Chen, Guandong Xu and Jian Wu
Prompt Combines Paraphrase: Teaching Pre-trained Models to Understand Rare Biomedical Words Haochun Wang, Chi Liu, Nuwa Xi, Sendong Zhao, Meizhi Ju, Shiwei Zhang, Ziheng Zhang, Yefeng Zheng, Bing Qin and Ting Liu
Speaker Clustering in Textual Dialogue with Pairwise Utterance Relation and Cross-corpus Dialogue Act Supervision Zhihua Su and Qiang ZHOU
Data Augmentation for Few-Shot Knowledge Graph Completion from Hierarchical Perspective Yuanzhou Yao, Zhao Zhang, Yongjun Xu and Chao Li
Towards Structure-aware Paraphrase Identification with Phrase Alignment Using Sentence Encoders Qiwei Peng, David Weir and Julie Weeds
Harnessing Abstractive Summarization for Fact-Checked Claim Detection Varad Bhatnagar, Diptesh Kanojia and Kameswari Chebrolu
CETA: A Consensus Enhanced Training Approach for Denoising in Distantly Supervised Relation Extraction Ruri Liu, Shasha Mo, Jianwei Niu and Shengda Fan
Character Jacobian: modeling Chinese character meanings with deep learning model Yu-Hsiang Tseng and Shu-Kai HSIEH
Unsupervised Sentence Textual Similarity with Compositional Phrase Semantics Zihao Wang, Jiaheng Dou and Yong Zhang
Learning to Improve Persona Consistency in Multi-party Dialogue Generation via Text Knowledge Enhancement Dongshi Ju, Shi Feng, Pengcheng Lv, Daling Wang and Yifei Zhang
Does BERT Rediscover the Classical NLP Pipeline? Jingcheng Niu, Wenjie Lu and Gerald Penn
A Simple Temporal Information Matching Mechanism for Entity Alignment Between Temporal Knowledge Graphs Li Cai, Xin Mao, Meirong Ma, Hao Yuan, Jianchao Zhu and Man Lan
Multi-Figurative Language Generation Huiyuan Lai and Malvina Nissim
Categorizing Semantic Representations for Neural Machine Translation Yongjing Yin, Yafu Li, Fandong Meng, Jie Zhou and Yue Zhang
CM-Gen: A Neural Framework for Chinese Metaphor Generation with Explicit Context Modelling Yucheng Li, Chenghua Lin and Frank Guerin
Are Visual-Linguistic Models Commonsense Knowledge Bases? Hsiu-Yu Yang and Carina Silberer
Learning Transductions to Test Systematic Compositionality Josef Valvoda, Naomi Saphra, Jonathan Rawski, Ryan Cotterell and Adina Williams
Bigger Data or Fairer Data? Augmenting BERT via Active Sampling for Educational Text Classification Lele Sha, Yuheng Li, Dragan Gasevic and Guanliang Chen
Effect of Post-processing on Contextualized Word Representations Hassan Sajjad, Firoj Alam, Fahim Dalvi and Nadir Durrani
FactMix: Using a Few Labeled In-domain Examples to Generalize to Cross-domain Named Entity Recognition Linyi Yang, Lifan Yuan, Leyang Cui, Wenyang Gao and Yue Zhang
DeltaNet: Conditional Medical Report Generation for COVID-19 Diagnosis Xian Wu, Shuxin Yang, Zhaopeng Qiu, Shen Ge, Yangtian Yan, Xingwang Wu, Yefeng Zheng, S. Kevin Zhou and Li Xiao
Ask Question First for Enhancing Lifelong Language Learning Han Wang, Ruiliu Fu, Xuejun Zhang, Jun Zhou and Qingwei Zhao
Persian Natural Language Inference: A Meta-learning approach Heydar Soudani, Mohammad Hassan Mojab and Hamid Beigy
COMMA-DEER: COmmon-sense aware Multimodal Multitask Approach for Detection of Emotion and Emotional Reasoning in Conversations Soumitra Ghosh, Gopendra Vikram Singh, Asif Ekbal and Pushpak Bhattacharyya
PEPDS: A Polite and Empathetic Persuasive Dialogue System for Charity Donation Kshitij Mishra, Azlaan Mustafa Samad, Palak Totala and Asif Ekbal
Making Parameter-efficient Tuning More Efficient: A Unified Framework for Classification Tasks Xin Zhou, Xuanting Chen, Tao Gui, Yicheng Zou, Ruotian Ma, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Rui Xie and Wei Wu
Multimodal Semi-supervised Learning for Disaster Tweet Classification Iustin Sirbu, Tiberiu Sosea, Cornelia Caragea, Doina Caragea and Traian Rebedea
Metaphorical Polysemy Detection: Conventional Metaphor meets Word Sense Disambiguation Rowan Hall Maudslay, Simone Teufel
ERGO: Event Relational Graph Transformer for Document-level Event Causality Identification Meiqi Chen, Yixin Cao, Kunquan Deng, Mukai Li, Kun Wang, Jing Shao and Yan Zhang
Exploring Discourse-level Chinese Figures of Speech Dawei Zhu, Qiusi Zhan, Zhejian Zhou, Yifan Song, Jiebin Zhang and Sujian Li
Repo4QA : Answering Coding Questions via Dense Retrieval on GitHub Repositories Minyu Chen, Guoqiang Li, Chen Ma, Jingyang LI and Hongfei Fu
Threat Scenarios and Best Practices to Detect Neural Fake News: A Case Study on COVID News Artidoro Pagnoni, Martin Graciarena and Yulia Tsvetkov
E-VarM: Enhanced Variational Word Masks to Improve the Interpretability of Text Classification Models Ling Ge, ChunMing Hu, Guanghui Ma, Junshuang Wu, Junfan Chen, JiHong Liu, Hong Zhang, Wenyi Qin and Richong Zhang
Learn2Weight: Weight Transfer Defense Against Similar-domain Adversarial Attacks Siddhartha Datta
Few-shot Table-to-text Generation with Prefix-Controlled Generator Yutao Luo, Menghua Lu, Gongshen Liu and Shilin Wang
Learning to Focus on the Foreground for Temporal Sentence Grounding Daizong Liu and Wei Hu
Exploring Label Hierarchy in a Generative Way for Hierarchical Text Classification Wei Huang, Chen Liu, Bo Xiao, Yihua Zhao, Zhaoming Pan, Zhimin Zhang, Xinyun Yang and Guiquan Liu
Effective data augmentation for sentence classification using one VAE per class Frédéric Piedboeuf and Philippe Langlais
ViNLI: A Vietnamese Corpus for Studies on Open-Domain Natural Language Inference Tin Van Huynh, Kiet Van Nguyen and Ngan Nguyen
A Progressive Framework for Role-Aware Rumor Resolution Lei Chen, Guanying Li, Zhongyu Wei, Yang Yang, Baohua Zhou, Qi Zhang and Xuanjing Huang
Continuous Decomposition of Granularity for Neural Paraphrase Generation Xiaodong Gu, Zhaowei Zhang, Sang-Woo Lee, Kang Min Yoo and Jung-Woo Ha
Emergence of hierarchical reference systems in multi-agent communication Xenia Ohmer, Marko Duda and Elia Bruni
IMCI: Integrate Multi-view Contextual Information for Fact Extraction and Verification Hao Wang, Yangguang Li, Zhen Huang and Yong Dou
Multi-Attribute Controlled Text Generation with Contrastive-Generator and External-Discriminator Guisheng Liu, Yi Li, Yanqing Guo, Xiangyang Luo and Bo Wang
When to Laugh and How Hard? A Multimodal Approach to Detecting Humor and its Intensity Khalid Alnajjar, Mika Hämäläinen, Jörg Tiedemann, Jorma Laaksonen and Mikko Kurimo
Classical Sequence Match is Competitive Few-Shot One-Class Learner Mengting Hu, Hang Gao, Yinhao Bai and Mingming Liu
DynGL-SDP: Dynamic Graph Learning for Semantic Dependency Parsing Bin Li, Miao Gao, Yunlong Fan, Yikemaiti Sataer, Zhiqiang Gao and Yaocheng Gui
A Multi-turn Machine Reading Comprehension Framework with Rethink Mechanism for Emotion-Cause Pair Extraction Changzhi Zhou, Dandan Song, Jing Xu, Zhijing Wu and Yujin Gao
HeterGraphLongSum: Heterogeneous Graph Neural Network with Passage Aggregation for Extractive Long Document Summarization Phan Tuan Anh, Dung Ngoc Nguyen and Nam Khac-Hoai Bui
A Personalized Dialogue Generator with Implicit User Persona Detection Itsugun Cho, Dongyang Wang, Ryota Takahashi and Hiroaki Saito
Biographically Relevant Tweets -- A New Dataset, Linguistic Analysis and Classification Experiments Michael Wiegand, Rebecca Wilm and Katja Markert
Improving Top-K Decoding for Non-Autoregressive Semantic Parsing via Intent Conditioning Geunseob Oh, Rahul Goel, Christopher Hidey, Shachi Paul, Aditya Gupta, Pararth Shaw and Rushin Shah
Case-based Abductive Natural Language Inference Marco Valentino, Mokanarangan Thayaparan and André Freitas
Transferring Knowledge from Structure-aware Self-attention Language Model to Sequence-to-Sequence Semantic Parsing Ran Ji and Jianmin Ji
Bias at a Second Glance: A Deep Dive into Bias for German Educational Peer-Review Data Modeling Thiemo Wambsganss, Vinitra Swamy, Roman Rietsche and Tanja Käser
Target Really Matters: Target-aware Contrastive Learning and Consistency Regularization for Few-shot Stance Detection Rui Liu, Zheng Lin, HUISHAN JI, Jiangnan Li, Peng Fu and Weiping Wang
Natural Language Inference Prompts for Zero-shot Emotion Classification in Text across Domains Flor Miriam Plaza-del-Arco, María-Teresa Martín-Valdivia and Roman Klinger
Dynamic Nonlinear Mixup with Distance-based Sample Selection Shaokang Zhang, Lei Jiang and Jianlong Tan
Noise Learning for Text Classification: A Benchmark Bo Liu, Wandi Xu, Yuejia Xiang, Xiaojun Wu, Lejian He and Li Zhu
Systematic Analysis of Image Schemas in Natural Language through Explainable Multilingual Neural Language Processing Lennart Wachowiak and Dagmar Gromann
A Distance-Aware Multi-Task Framework for Conversational Discourse Parsing Yaxin Fan, Peifeng Li, Fang Kong and Qiaoming Zhu
Prompt-based Conservation Learning for Multi-hop Question Answering Zhenyun Deng, Yonghua Zhu, Yang Chen, Qianqian Qi, Michael J. Witbrock and Patricia J. Riddle
Improving Non-Autoregressive Neural Machine Translation via Modeling Localness Yong Wang and Xinwei Geng
Detecting Suicide Risk in Online Counseling Services: A Study in a Low-Resource Language Amir Bialer, Daniel Izmaylov, Avi Segal, Oren Tzur, Yossi Levi-Belz and Kobi Gal
DPTDR: Deep Prompt Tuning for Dense Passage Retrieval Zhengyang Tang, Benyou Wang and Ting Yao
PINEAPPLE: Personifying INanimate Entities by Acquiring Parallel Personification data for Learning Enhanced generation Sedrick Scott Keh, Kevin Lu, Varun Gangal, Steven Y. Feng, Harsh Jhamtani, Malihe Alikhani and Eduard Hovy
PARSE: An Efficient Search Method for Black-box Adversarial Text Attacks Pengwei Zhan, Chao Zheng, Jing Yang, Yuxiang Wang, Liming Wang, Yang Wu and Yunjian Zhang
SOS: Systematic Offensive Stereotyping Bias in Word Embeddings Fatma Elsafoury, Steve R. Wilson, STAMOS KATSIGIANNIS and Naeem Ramzan
End-to-End Neural Bridging Resolution Hideo Kobayashi, Yufang Hou and Vincent Ng
Efficient Multilingual Multi-modal Pre-training through Triplet Contrastive Loss Youhan Lee, KyungTae Lim, Woonhyuk Baek, Byungseok Roh and Saehoon Kim
ParaZh-22M: a Large-Scale Chinese Parabank via Machine Translation Wenjie Hao, Hongfei Xu, Deyi Xiong, Hongying Zan and Lingling Mu
Language-Independent Approach for Morphological Disambiguation Alymzhan Toleu, Gulmira Tolegen, Rustam Mussabayev and Alexander Krassovitskiy
String Editing based Chinese Grammatical Error Diagnosis Haihua Xie and Xiaoqing Lv
LEGO-ABSA: A prompt-based task assemblable unified generative framework for multi-task Aspect-based sentiment analysis Tianhao Gao, Jun Fang, Hanyu Liu, Zhiyuan Liu, Chao Liu, Pengzhang Liu, Yongjun Bao and Weipeng Yan (1901210384@pku.edu.cn)
Language Acquisition through Intention Reading and Pattern Finding Jens Nevens, Jonas Doumen, Paul Van Eecke and Katrien Beuls (jonas.doumen@kuleuven.be)
To What Extent Do Natural Language Understanding Datasets Correlate to Logical Reasoning? A Method for Diagnosing Logical Reasoning. Yitian Li, Jidong Tian, Wenqing Chen, Caoyun Fan, Hao He and Yaohui Jin (yitian_li@sjtu.edu.cn)
Learning from Adjective-Noun Pairs: A Knowledge-enhanced Framework for Target-Oriented Multimodal Sentiment Classification Fei Zhao, Zhen Wu, Siyu Long, Xinyu Dai, Shujian Huang and Jiajun CHEN (mf1833103@smail.nju.edu.cn)
Semantic Structure based Query Graph Prediction for Question Answering over Knowledge Graph Mingchen Li and Shihao ji (mli33@student.gsu.edu)
Automatic ICD coding exploiting discourse structure and reconciled code embeddings Shurui Zhang, Bozheng Zhang, Fuxin Zhang and Wanchun Yang (espresso_ml@hotmail.com)
Improving Cross-lingual Fact Checking with Cross-lingual Retrieval Kung-Hsiang Huang, ChengXiang Zhai and Heng Ji (khhuang3@illinois.edu)
Benchmarking Automated Clinical Language Simplification: Dataset, Algorithm, and Evaluation Junyu Luo, Junxian Lin, Chi Lin, Cao Xiao, Xinning Gui and Fenglong Ma (junyu@psu.edu)
Coalescing Global and Local Information for Procedural Text Understanding Kaixin Ma, Filip Ilievski, Jonathan M. Francis, Eric Nyberg and Alessandro Oltramari (kaixinm@cs.cmu.edu)
Multi-Layer Pseudo-Siamese Biaffine Model for Dependency Parsing Ziyao Xu and Houfeng Wang (xzyxzy@pku.edu.cn)
End-to-end Dense Video Captioning as Sequence Generation Wanrong Zhu, Bo Pang, Ashish V. Thapliyal, William Yang Wang and Radu Soricut (wanrongzhu@cs.ucsb.edu)
Augmenting Legal Judgment Prediction with Contrastive Case Relations Dugang Liu, Weihao Du, Lei Li, Weike Pan and Zhong Ming (dugang.ldg@gmail.com)
Social Norms-Grounded Machine Ethics in Complex Narrative Situation Tao Shen, Xiubo Geng and Daxin Jiang (shentao@microsoft.com)
AiM: Taking Answers in Mind to Correct Chinese Cloze Tests in Educational Applications Yusen Zhang, Zhongli Li, Qingyu Zhou, Ziyi Liu, Chao Li, Ma Mina Mina, Yunbo Cao and Hongzhi Liu (yusen-zhang0826@stu.pku.edu.cn)
Section-Aware Commonsense Knowledge-Grounded Dialogue Generation with Pre-trained Language Model Sixing Wu, Ying Li, Ping Xue, Dawei Zhang and Zhonghai Wu (wusixing@pku.edu.cn)
Sentence-aware Adversarial Meta-Learning for Few-Shot Text Classification Suhe Wang, Xiaoyuan Liu, Bo Liu and Diwen Dong (wangsuhe16@nudt.edu.cn)
CoLo: A Contrastive Learning based Re-ranking Framework for One-Stage Summarization Chenxin An, Ming Zhong, Zhiyong Wu, Qin Zhu, Xipeng Qiu and Xuanjing Huang (cxan20@fudan.edu.cn)
Accounting for Language Effect in the Evaluation of Cross-lingual AMR Parsers Shira Wein and Nathan Schneider (sw1158@georgetown.edu)
Coarse-to-Fine: Hierarchical Multi-task Learning for Natural Language Understanding Zhaoye Fei, Yu Tian, Yongkang Wu, Xinyu Zhang, Yutao Zhu, Zheng Liu, Jiawen Wu, Dejiang Kong, Ruofei Lai, Zhao Cao, Zhicheng Dou and Xipeng Qiu (zyfei20@fudan.edu.cn)
Perform Like an Engine: A Closed-Loop Neural-Symbolic Learning Framework for Knowledge Graph Inference Guanglin Niu, Bo Li, Yongfei Zhang and Shiliang Pu (beihangngl@buaa.edu.cn)
Metaphor Detection via Linguistics Enhanced Siamese Network Shenglong Zhang and Ying Liu (zsl18@mails.tsinghua.edu.cn)
Singlish Message Paraphrasing: A Joint Task of Creole Translation and Text Normalization Zhengyuan Liu, Shikang Ni, Ai Ti Aw and Nancy Chen (liu_zhengyuan@i2r.a-star.edu.sg)
Visual Information Guided Zero-Shot Paraphrase Generation Zhe Lin and Xiaojun Wan (linzhe@pku.edu.cn)
QUAK: A Synthetic Quality Estimation Dataset for Korean-English Neural Machine Translation Sugyeong Eo, Chanjun Park, Hyeonseok Moon, Jaehyung Seo, Gyeongmin Kim, Jungseob Lee and Heuiseok Lim (djtnrud@korea.ac.kr)
CXR data annotation and classification with pre-trained language models Nina Zhou, Ai Ti Aw, Zhuo Han Liu, Cher heng Tan, Yonghan Ting, wen xiang chen and Jordan sim zheng Ting (zhoun@i2r.a-star.edu.sg)
Uncertainty-aware Propagation Structure Reconstruction for Fake News Detection Lingwei Wei, Dou Hu, Wei Zhou and Songlin Hu (weilingwei@iie.ac.cn)
GLAF: Global-to-Local Aggregation and Fission Network for Semantic Level Fact Verification Zhiyuan Ma, Jianjun Li, Guohui Li and Yongjing Cheng (jianjunli@hust.edu.cn)
Function Words in Contextualized Language Models Aikaterini-Lida Kalouli, Rita Sevastjanova, Christin Beck and Maribel Romero (kalouli@cis.lmu.de)
Attention Networks for Augmenting Clinical Text with Support Sets for Diagnosis Prediction Paul Grundmann, Tom Oberhauser, Felix Gers and Alexander Loeser (pgrundmann@bht-berlin.de)
Visual Prompt Tuning for Few-Shot Text Classification Jingyuan Wen, Yutian Luo, Nanyi Fei, Guoxing Yang, Zhiwu Lu, Hao Jiang, Jie Jiang and Zhao Cao (wenjingyuan@ruc.edu.cn)
A Contrastive Cross-Channel Data Augmentation Framework for Aspect-Based Sentiment Analysis Bing Wang, Liang Ding, Qihuang Zhong, Ximing Li and Dacheng Tao (liangding_liam@hotmail.com)
CLOWER: A Pre-trained Language Model with Contrastive Learning over Word and Character Representations Borun Chen, Hongyin Tang, Jingang Wang, Wei Wu, Qifan Wang, Haitao Zheng and Liqian Yu (cbr20@mails.tsinghua.edu.cn)
Entity-Level Sentiment Analysis (ELSA): An exploratory task survey Egil Rønningstad, Erik Velldal and Lilja Øvrelid (egilron@ifi.uio.no)
Modeling Aspect Correlation for Aspect-based Sentiment Analysis via Recurrent Inverse Learning Guidance Longfeng Li, Haifeng Sun, Qi Qi, Jingyu Wang, Jing Wang and Jianxin Liao (lilongfeng@bupt.edu.cn)
Adaptive Natural Language Generation for Task-oriented Dialogue via Reinforcement Learning Atsumoto Ohashi and Ryuichiro Higashinaka (ohashi.atsumoto.c0@s.mail.nagoya-u.ac.jp)
Speaker-Aware Discourse Parsing on Multi-Party Dialogues Nan Yu, Guohong Fu and Min Zhang (nyu@stu.suda.edu.cn)
Table-based fact verification with self-labeled keypoint alignment Guangzhen Zhao and Peng Yang (pengyang@seu.edu.cn)
Belief Revision based Caption Re-ranker with Visual Semantic Information Ahmed Sabir, Francesc Moreno Noguer, Pranava Madhyastha and Lluís Padró (asabir@cs.upc.edu)
Mintaka: A Complex, Natural, and Multilingual Dataset for End-to-End Question Answering Priyanka Sen, Alham Fikri Aji and Amir Saffari (sepriyan@amazon.com)
Denoising Large-Scale Image Captioning from Alt-text Data using Content Selection Models Khyathi Raghavi Chandu, Piyush Sharma, Soravit Changpinyo, Ashish V. Thapliyal and Radu Soricut (khythiraghavi@gmail.com)
A Generalized Method for Automated Multilingual Loanword Detection Abhijnan Nath, Sina Mahdipour Saravani, Ibrahim Khebour, Sheikh Mannan, Zihui Li and Nikhil Krishnaswamy (abhijnan.nath@colostate.edu)
Summarizing Patients’ Problems from Hospital Progress Notes Using Pre-trained Sequence-to-Sequence Models Yanjun Gao, Dmitriy Dligach, Timothy A. Miller, Dongfang Xu, Matthew M. Churpek and Majid Afshar (ygao@medicine.wisc.edu)
A Survey of Automatic Text Summarization using Graph Neural Networks Marco Ferdinand Salchner and Adam Jatowt (marco.salchner@student.uibk.ac.at)
Dense Template Retrieval for Customer Support Tiago Manuel Mesquita, Mariana Almeida and Bruno Martins (tiago.mesquita.98@tecnico.ulisboa.pt)
GRETEL: Graph Contrastive Topic Enhanced Language Model for Long Document Extractive Summarization Qianqian Xie, Jimin Huang, Tulika Saha and Sophia Ananiadou (qianqian.xie@manchester.ac.uk)
Iterative Span Selection: Self-Emergence of Resolving Orders in Semantic Role Labeling Shuhei Kurita, Hiroki Ouchi, Kentaro Inui and Satoshi Sekine (shuhei.kurita@riken.jp)
One-Teacher and Multiple-Student Knowledge Distillation on Sentiment Classification Xiaoqin Chang, Sophia Yat Mei Lee, Suyang Zhu, Shoushan Li and Guodong Zhou (20205227075@stu.suda.edu.cn)
CCTC: A Cross-Sentence Chinese Text Correction Dataset for Native Speakers Baoxin Wang, Xingyi Duan, dayong wu, Wanxiang Che, Zhigang Chen and Guoping Hu (destin.bxwang@gmail.com)
HG2Vec: Improved Word Embeddings from Dictionary and Thesaurus Based Heterogeneous Graph Qitong Wang and Mohammed J Zaki (zaki@cs.rpi.edu)
Generation of Patient After-Visit Summaries to Support Physicians Pengshan Cai, Fei Liu, Adarsha Bajracharya, Weisong Liu, Dan Berlowitz, Joe Sills, Alok Kapoor, Richeek Pradhan, David Levy and hong yu (pengshancai@cs.umass.edu)
RealMedDial: A Real Telemedical Dialogue Dataset Collected from Online Chinese Short-Video Clips o Xu, Hongtong Zhang, Jian Wang, Xiaokun Zhang, Dezhi Hao, linlin zong, Hongfei LIN and Fenglong Ma B(xubo@dlut.edu.cn)
Using Multi-Encoder Fusion Strategies to Improve Personalized Response Selection Souvik Das, Sougata Saha and Rohini Srihari (souvikda@buffalo.edu)
Towards Multi-Sense Cross-Lingual Alignment of Contextual Embeddings Linlin Liu, Thien Hai Nguyen, Shafiq Joty, Lidong Bing and Luo Si (linlin001@e.ntu.edu.sg)
Multi-level Community-awareness Graph Neural Networks for Neural Machine Translation Binh Nguyen, Long Nguyen and Dien Dinh (long.hb.nguyen@gmail.com)
Type-dependent prompt CycleQAG : Cycle consistency for Multi-hop Question Generation Seungyeon Lee and Minho Lee (statai3237@knu.ac.kr)
Joint Alignment of Multi-Task Feature and Label Spaces for Emotion Cause Pair Extraction Shunjie Chen, Jingye Li, Shengqiong Wu, Hao Fei, Xiaochuan Shi, Fei Li and Donghong Ji (shunjiechen@whu.edu.cn)
Causal Intervention Improves Implicit Sentiment Analysis Siyin Wang, Jie Zhou, Changzhi Sun, Junjie Ye, Tao Gui, Qi Zhang and Xuanjing Huang (siyinwang20@fudan.edu.cn)
Locate Then Ask: Interpretable Stepwise Reasoning for Multi-hop Question Answering Siyuan Wang, Zhongyu Wei, Zhihao Fan, Qi Zhang and Xuanjing Huang (wangsy18@fudan.edu.cn)
Automated Chinese Essay Scoring from Multiple Traits Yaqiong He, Feng Jiang, Xiaomin Chu and Peifeng Li (pfli@suda.edu.cn)
Possible Stories: Evaluating Situated Commonsense Reasoning under Multiple Possible Scenarios Mana Ashida and Saku Sugawara (saku@nii.ac.jp)
IMPARA: Impact-based Metric for GEC using Parallel Data Koki Maeda, Masahiro Kaneko and Naoaki Okazaki (koki.maeda@nlp.c.titech.ac.jp)
Exploiting Hybrid Semantics of Relation Paths for Multi-hop Question Answering Over Knowledge Graphs Zile Qiao, Wei Ye, Tong Zhang, Tong Mo, Weiping Li and Shikun Zhang (zileq@pku.edu.cn)
Revisiting the Practical Effectiveness of Constituency Parse Extraction from Pre-trained Language Models Taeuk Kim (kimtaeuk@hanyang.ac.kr)
A Resource of Wikipedias in 31 Languages Categorized into Fine-Grained Named Entities Satoshi Sekine, Kouta Nakayama, Masako Nomoto, Maya Ando, Asuka Sumida and Koji Matsuda (satoshi.sekine@riken.jp)
Improving both domain robustness and domain adaptability in machine translation Wen Lai, Jindřich Libovický and Alexander Fraser (lavine@cis.lmu.de)
Document-Level Relation Extraction via Pair-Aware and Entity-Enhanced Representation Learning Xiusheng Huang, Hang Yang, Yubo Chen, zuyu zhao, Kang Liu, Weijian Sun and Jun Zhao (huangxiusheng2020@ia.ac.cn)
MulZDG: Multilingual Code-Switching Framework for Zero-shot Dialogue Generation Yongkang Liu, Shi Feng, Daling Wang and Yifei Zhang (misonsky@163.com)
CoNTACT: A Dutch COVID-19 Adapted BERT for Vaccine Hesitancy and Argumentation Detection Jens Lemmens, Jens Van Nooten, Tim Kreutz and Walter Daelemans (jens.lemmens@uantwerpen.be)
A Multi-Dimensional, Cross-Domain and Hierarchy-Aware Neural Architecture for ISO-Standard Dialogue Act Tagging Stefano Mezza, Wayne Wobcke and Alan D. Blair (z5292641@ad.unsw.edu.au)
OpticE: A Coherence Theory-Based Model for Link Prediction Xiangyu Gui, Feng Zhao, Langjunqing Jin and Hai Jin (zhaof@hust.edu.cn)
An Augmented Benchmark Dataset for Geometric Question Answering through Dual Parallel Text Encoding Jie Cao and Jing Xiao (xiaojing@scnu.edu.cn)
Extractive summarisation for German-language data: a text-level approach with discourse features Freya Hewett and Manfred Stede (hewett@uni-potsdam.de)
Tree-Structured Semi-Supervised Contrastive Pre-training for Task-Oriented Dialog Understanding Wanwei He, Yinpei Dai, Binyuan Hui, Min Yang, Zheng Cao, Jianbo Dong, Fei Huang, Luo Si and Yongbin Li (daiyinpei123@163.com)
CoCGAN: Contrastive Learning for Adversarial Category Text Generation Xin Sheng, Linli Xu and Yinlong Xu (xins@mail.ustc.edu.cn)
Detecting Minority Arguments for Mutual Understanding: A Moderation Tool for the Online Climate Change Debate Cedric Waterschoot, Antal van den Bosch and Ernst van den Hemel (cedric.waterschoot@meertens.knaw.nl)
CogBERT: Cognition-Guided Pre-trained Models Xiao Ding, Bowen Chen, Li Du, Bing Qin and Ting Liu (bwchen@ir.hit.edu.cn)
Extracting a Knowledge Base of COVID-19 Events from Social Media Shi Zong, Ashutosh Baheti, Wei Xu and Alan Ritter (zong.56@osu.edu)
A Survey in Automatic Irony Processing: Linguistic, Cognitive, and Multi-X Perspectives Qingcheng Zeng and An-Ran Li (qingchengzeng@outlook.com)
Hierarchical Representation-based Dynamic Reasoning Network for Biomedical Question Answering Jianguo Mao, Jiyuan Zhang, Zengfeng Zeng, Weihua Peng, Wenbin Jiang, Xiangdong Wang, Hong Liu and Yajuan Lyu (maojianguo20s@ict.ac.cn)
DABERT: Dual Attention Enhanced BERT for Semantic Matching Sirui Wang, Di Liang, Jian Song, Yuntao Li and Wei Wu (liangdi04@meituan.com)
Unsupervised Question Answering via Answer Diversifying Yuxiang Nie, Heyan Huang, Zewen Chi and Xian-Ling Mao (jerrrynie@gmail.com)
Multi-Perspective Document Revision Mana Ihori, Hiroshi Sato, Tomohiro Tanaka and Ryo Masumura (ihmana03xx@gmail.com)
Establishing annotation quality in multi-label annotations Marian Marchal, Merel Scholman, Frances Yung and Vera Demberg (marchal@coli.uni-saarland.de)
Continually Detection, Rapidly React: Unseen Rumors Detection based on Continual Prompt-Tuning Yuhui Zuo, Wei Zhu and Guoyong GUET Cai (zzuuoo666@sina.com)
Reinforcement Learning with Large Action Spaces for Neural Machine Translation Asaf Yehudai, Leshem Choshen, Lior Fox and Omri Abend (asaf.yehudai@mail.huji.ac.il)
KoCHET: a Korean Cultural Heritage corpus for Entity-related Tasks Gyeongmin Kim, Jinsung Kim, Junyoung Son and Heuiseok Lim (totoro4007@gmail.com)
A Closer Look at Parameter Contributions When Training Neural Language and Translation Models Raúl Vázquez, Hande Celikkanat, Vinit Ravishankar, Mathias Creutz and Jörg Tiedemann (raul.vazquez@helsinki.fi)
DialogueEIN: Emotion Interaction Network for Dialogue Affective Analysis Yuchen Liu, Jingwen Hu, Jinming Zhao, Ruichen Li and Qin Jin (2016202099@ruc.edu.cn)
Adaptive Meta-learner via Gradient Similarity for Few-shot Text Classification Tianyi Lei, Honghui Hu, Qiaoyang Luo, Dezhong Peng and Xu Wang (leity828@gmail.com)
Topicalization in Language Models: A Case Study on Japanese Riki Fujihara, Tatsuki Kuribayashi, Kaori Abe, Ryoko Tokuhisa and Kentaro Inui (riki.fujihara.s4@dc.tohoku.ac.jp)
Accelerating Inference for Pretrained Language Models by Unified Multi-Perspective Early Exiting Jun Kong, Jin Wang, Liang-Chih Yu and Xuejie Zhang (wangjin@ynu.edu.cn)
Sentiment Interpretable Logic Tensor Network for Aspect-Term Sentiment Analysis Bowen Zhang, Xu Huang, Zhichao Huang, Liwen Jing, Baoquan Zhang and Xianghua Fu (zhang_bo_wen@foxmail.com)
Evaluating Question Generation using Question-Sensitive Text Similarity Sujatha Das Gollapalli and See-Kiong Ng (idssdg@nus.edu.sg)
MetaPrompting: Learning to Learn Better Prompts Yutai Hou, Hongyuan Dong, Xinghao Wang, Bohan Li and Wanxiang Che (hydong@ir.hit.edu.cn)
Semantically Consistent Data Augmentation for Neural Machine Translation via Conditional Masked Language Model Qiao Cheng, Jin Huang and Yitao Duan (chengqiao@rd.netease.com)
CoHS-CQG: Context and History Selection for Conversational Question Generation Xuan Long Do, Bowei Zou, Liangming Pan, Nancy Chen, Shafiq Joty and Ai Ti Aw (xuanlong001@e.ntu.edu.sg)
DoubleMix: Simple Interpolation-Based Data Augmentation for Text Classification Hui Chen, Wei Han, Diyi Yang and Soujanya Poria (hui_chen@mymail.sutd.edu.sg)
Linguistically Motivated Features for Classifying Shorter Text into Fiction and Non-Fiction Genre Arman Kazmi, Arpit Sharma and Rajakrishnan Rajkumar (kazmiarman85@gmail.com)
CINO: A Chinese Minority Pre-trained Language Model Ziqing Yang, Zihang Xu, Yiming Cui, Baoxin Wang, Lin Min, dayong wu and Zhigang Chen (ziqingyang@gmail.com)
CORN: Co-Reasoning Network for Commonsense Question Answering Xin Guan, Biwei Cao, Qingqing Gao, Zheng Yin, Bo Liu and Jiuxin Cao (xin_guan@seu.edu.cn)
Towards Identifying Alternative-Lexicalization Signals of Discourse Relations René Knaebel and Manfred Stede (rene.knaebel@uni-potsdam.de)
Twitter Topic Classification Dimosthenis Antypas, Asahi Ushio, Jose Camacho-Collados, Vitor Silva Sousa, Leonardo Neves and Francesco Barbieri (antypasd@outlook.com)
How to Adapt Pre-trained Vision-and-Language Models to a Text-only Input? Lovisa Hagström and Richard Johansson (lovhag@chalmers.se)
SANCL: Multimodal Review Helpfulness Prediction with Selective Attention and Natural Contrastive Learning Wei Han, Hui Chen, Zhen Hai, Soujanya Poria and Lidong Bing (henryhan88888@gmail.com)
Modeling Hierarchical Reasoning Chains by Linking Discourse Units and Key Phrases for Reading Comprehension Jialin Chen, Zhuosheng Zhang and Hai Zhao (sjtuchenjl@sjtu.edu.cn)
Self-Supervised Intermediate Fine-Tuning of Biomedical Language Models for Interpreting Patient Case Descriptions Israa Alghanmi, Luis Espinosa Anke and Steven Schockaert (alghanmiia@cardiff.ac.uk)
Towards explainable evaluation of language models on the semantic similarity of visual concepts Maria Lymperaiou, George Manoliadis, Orfeas Menis Mastromichalakis, Edmund G. Dervakos and Giorgos Stamou (marialymp@islab.ntua.gr)
Overcoming Language Priors in Visual Question Answering via Distinguishing Superficially Similar Instances Yike Wu, Yu Zhao, Shiwan Zhao, Ying Zhang, Xiaojie Yuan, Guoqing Zhao and Ning Jiang (994581339@qq.com)
CLoSE: Contrastive Learning of Subframe Embeddings for Political Bias Classification of News Media Michelle YoungJin Kim and Kristen Johnson (kimmic16@msu.edu)
BECEL: Benchmark for Consistency Evaluation of Language Models Myeongjun Jang, Deuk Sin Kwon and Thomas Lukasiewicz (myeongjun.jang@cs.ox.ac.uk)
Improving Chinese Couplet Generation with Mix-granularity and Syntactic Heuristics Yan Song (yhtian@uw.edu)
Quantifying Bias from Decoding Techniques in Natural Language Generation Mayukh Das and Wolf Tilo Balke (mayukh@ifis.cs.tu-bs.de)
TopKG: Target-oriented Dialog via Global Planning on Knowledge Graph Zhitong Yang, Bo Wang, Jinfeng Zhou, Dongming Zhao, Kun Huang, Ruifang He and Yuexian Hou (yyyyyyzt@tju.edu.cn)
Testing Large Language Models on Compositionality and Inference with Phrase-Level Adjective-Noun Entailment Lorenzo Bertolini, Julie Weeds and David Weir
Addressing Limitations of Encoder-Decoder Based Approach to Text-to-SQL Octavian Popescu, Irene Manotas, Hangu Yeo, Elahe Khorashani, Ngoc An Vo and Vadim Sheinin
Analyzing Persuasion Strategies of Debaters on Social Media Matti Wiegmann, Khalid Al Khatib, Vishal Khanna and Benno Stein
Evaluating Diversity of Multiword Expressions in Annotated Text Adam Lion-Bouton, Yagmur Ozturk, Agata Savary, Emmanuel Schang and Jean-Yves Antoine
The Role of Context and Uncertainty in Shallow Discourse Parsing Katherine Atwell, Remi Choi, Junyi Jessy Li and Malihe Alikhani
WARM: A Weakly (+Semi) Supervised Math Word Problem Solver Isha Pandey, Oishik Chatterjee, Aashish Waikar, Vishwajeet Kumar and Ganesh Ramakrishnan
ACT-Thor: A Controlled Benchmark for Embodied Action Understanding in Simulated Environments Michael Hanna, Federico Pedeni, Alessandro Suglia, Alberto Testoni and Raffaella Bernardi
Topology imbalance and Relation inauthenticity aware Hierarchical Graph Convolutional Networks for Fake News Detection Li Gao, Yun Ling Song, Jie Liu, Qun Xue Shang and Lin Bo Chen
A Unified Propagation Forest-based Framework for Fake News Detection Lingwei Wei, Dou Hu, Yantong Lai, Wei Zhou and Songlin Hu
NLG-Metricverse: An End-to-End Library for Evaluating Natural Language Generation Giacomo Frisoni, Antonella Carbonaro, Gianluca Moro, Andrea Zammarchi and Marco Avagnano
GRAVL-BERT: Graphical Visual-Linguistic Representations for Multimodal Coreference Resolution Danfeng Guo, Arpit Gupta, Sanchit Agarwal, Jiun-Yu Kao, Shuyang Gao, Arijit Biswas, Chien-Wei Lin, Tagyoung Chung and Mohit Bansal
GraDA: Graph Generative Data Augmentation for Commonsense Reasoning Adyasha Maharana and Mohit Bansal
Mind the Gap! Injecting Commonsense Knowledge for Abstractive Dialogue Summarization Seungone Kim, Se June Joo, Hyungjoo Chae, Chaehyeong Kim, Seung-won Hwang and Jinyoung Yeo
Wizard of Tasks: A Novel Conversational Dataset for Solving Real-World Tasks in Conversational Settings Jason Choi, Saar Kuzi, Nikhita Vedula, Jie Zhao, Giuseppe Castellucci, Marcus Collins, Shervin Malmasi, Oleg Rokhlenko and Eugene Agichtein
Token and Head Adaptive Transformers for Efficient Natural Language Processing Chonghan Lee, Md Fahim Faysal Khan, Vijaykrishnan Narayanan, Rita Brugarolas Brufau and Ke Ding
Dialo-AP: A Dependency Parsing Based Argument Parser for Dialogues Sougata Saha, Souvik Das and Rohini Srihari
Towards Enhancing Health Coaching Dialogue in Low-Resource Settings Yue Zhou, Barbara Di Eugenio, Brian Ziebart, Lisa Sharp, Bing Liu, Ben Gerber, Nikolaos Agadakos and Shweta Yadav
Constrained Regeneration for Cross-Lingual Query-Focused Extractive Summarization Elsbeth Turcan, David Wan, Faisal Ladhak, Petra Galuscakova, Sukanta Sen, Svetlana Tchistiakova, Weijia Xu, Marine Carpuat, Kenneth Heafield, Douglas Oard and Kathleen McKeown
Medical Question Understanding and Answering with Knowledge Grounding and Semantic Self-Supervision Khalil Mrini, Harpreet Singh, Franck Dernoncourt, Seunghyun Yoon, Trung Bui, Walter W. Chang, Emilia Farcas and Ndapa Nakashole
Measuring Morphological Fusion using Partial Information Decomposition Michaela Socolof, Jacob Louis Hoover, Richard Futrell, Alessandro Sordoni and Timothy J. O'Donnell
Original Content Is All You Need! An Empirical Study on Leveraging Answer Summary for WikiHowQA Answer Selection Task Liang Wen, Juan Li, Houfeng Wang, Yingwei Luo, Xiaolin Wang, Xiaodong Zhang, zhicong cheng and Dawei Yin
Reciprocal Learning of Knowledge Retriever and Response Ranker for Knowledge-Grounded Conversations Jiazhan Feng, Chongyang Tao, Zhen Li, Chang Liu, Tao Shen and Dongyan Zhao
Doc-GCN: Heterogeneous Graph Convolutional Networks for Document Layout Analysis Siwen Luo, YIHAO DING, Siqu Long, Soyeon Caren Han and Josiah Poon
Text Simplification of College Admissions Instructions: A Professionally Simplified and Verified Corpus Zachary W. Taylor, Maximus H. Chu and Junyi Jessy Li
Asymmetric Mutual Learning for Multi-source Unsupervised Sentiment Adaptation with Dynamic Feature Network Rui Li, Cheng Liu and Dazhi Jiang
Noun Class Disambiguation in Runyankore and Related Languages Joan Byamugisha
Domain Adaptation for Question Answering via Question Classification Zhenrui Yue, Huimin Zeng, Ziyi Kou, Lanyu Shang and Dong Wang
Towards Better Semantic Understanding of Mobile Interfaces Srinivas Kumar Sunkara, Maria Wang, Lijuan Liu, Gilles Baechler, Yu-Chung Hsiao, Jindong Chen, Abhanshu Sharma and James W. Stout
Exploiting Unlabeled Data for Target-Oriented Opinion Words Extraction Yidong Wang, Hao Wu, Ao Liu, Wenxin Hou, Zhen Wu, Jindong Wang, Takahiro Shinozaki, Manabu Okumura and Yue Zhang
Do language models make human-like predictions about the coreferents of anaphoric zero pronouns? James Michaelov and Benjamin Bergen
CGIM: A Cycle Guided Interactive Learning Model for Consistency Identification in Task-oriented Dialogue Libo Qin, Qiguang Chen, Tianbao Xie, Qian Liu, Shijue Huang, Wanxiang Che and Zhou Yu
Semantic Role Labeling as Dependency Parsing: Exploring Latent Tree Structures Inside Arguments Yu Zhang, Qingrong Xia, Shilin Zhou, Yong Jiang, Guohong Fu and Min Zhang
Dynamic Position Encoding for Transformers Joyce Zheng, Mehdi Rezagholizadeh and Peyman Passban
TAKE: Topic-shift Aware Knowledge sElection for Dialogue Generation Chenxu Yang, Zheng Lin, Jiangnan Li, Fandong Meng, Weiping Wang, Lanrui Wang and Jie Zhou
A Benchmark for Causal Question Answering Alexander Bondarenko, Magdalena Wolska, Stefan Heindorf, Lukas Blübaum, Axel-Cyrille Ngonga Ngomo, Benno Stein, Pavel Braslavski, Matthias Hagen and Martin Potthast
Understanding Attention for Vision-and-Language Tasks Feiqi Cao, Soyeon Caren Han, Siqu Long, Changwei Xu and Josiah Poon
Locally Distributed Activation Vectors for Guided Feature Attribution Housam Khalifa Bashier, Mi-Young Kim and Randy Goebel
Knowledge Distillation with Reptile Meta-Learning for Pretrained Language Model Compression Xinge Ma, Jin Wang, Liang-Chih Yu and Xuejie Zhang
A New Public Corpus for Clinical Section Identification: MedSecId Paul Landes, Kunal Patel, Sean Huang, Adam Webb, Barbara Di Eugenio and Cornelia Caragea
Reducing Spurious Correlations for Answer Selection by Feature Decorrelation and Language Debiasing Zeyi Zhong, Min Yang and Ruifeng Xu
Schema Encoding for Transfereable Dialogue State Tracking Hyunmin Jeon and Gary Geunbae Lee
LFKQG: A Controlled Generation Framework with Local Fine-tuning for Question Generation over Knowledge Bases Zichu Fei, Xin Zhou, Tao Gui, Qi Zhang and Xuanjing Huang
RotateCT: Knowledge Graph Embedding by Rotation and Coordinate Transformation in Complex Space Yao Dong, Lei Wang, Ji Xiang, Xiaobo Guo and Yuqiang Xie
Speeding Up Transformer Decoding via an Attention Refinement Network Kaixin WU, Yue Zhang, Bojie Hu and Tong Zhang
Scene Graph Modification as Incremental Structure Expanding Xuming Hu, Zhijiang Guo, Yu Fu, Lijie Wen and Philip S. Yu
NSP-BERT: A Prompt-based Few-Shot Learner Through an Original Pre-training Task —— Next Sentence Prediction Yi Sun, Yu Zheng, Chao Hao and Hangping Qiu
Enhancing Structure-aware Encoder with Extremely Limited Data for Graph-based Dependency Parsing Yuanhe Tian, Yan Song and Fei Xia
PoliSe: Reinforcing Politeness using User Sentiment for Customer Care Response Generation Mauajama Firdaus, Asif Ekbal and Pushpak Bhattacharyya
Where Does Linguistic Information Emerge in Neural Language Models? Measuring Gains and Contributions Across Layers Jenny Kunz and Marco Kuhlmann
Pan More Gold from the Sand: Refining Open-domain Dialogue Training with Noisy Self-Retrieval Generation Yihe Wang, Yitong Li, Yasheng Wang, Fei Mi, Pingyi Zhou, Xin Wang, Jin Liu, Qun Liu and Xin Jiang
Continual Few-shot Intent Detection Guodun Li, Yuchen Zhai, Qianglong Chen, GAO XING, Ji Zhang and Yin Zhang
Summarize, Outline, and Elaborate: Long-Text Generation via Hierarchical Supervision from Extractive Summaries Xiaofei SUN, Zijun Sun, Yuxian Meng, Jiwei Li and Chun Fan
Does Bert recognize an Agent? Modeling Dowty’s Proto-Roles with contextual embeddings Mattia Proietti, Gianluca Lebani and Alessandro Lenci
Evaluating Word Embeddings in Extremely Low-Resource Languages: A Case Study in Bribri Rolando Coto-Solano
Mere Contrastive Learning for Cross-Domain Sentiment Analysis Yun Luo, Fang Guo, Zihan Liu and Yue Zhang
Domain Generalization for Text Classification with Memory-Based Supervised Contrastive Learning Qingyu Tan, Ruidan He, Hwee Tou Ng and Lidong Bing
Iterative Constrained Back-Translation for Unsupervised Domain Adaptation of Machine Translation Hongxiao Zhang, Hui Huang, Jiale Gao, Yufeng Chen, Jinan Xu and Jian Liu
Generic Overgeneralization in Pre-trained Language Models Sello Ralethe and Jan Buys
View Dialogue in 2D: A Two-stream Model in Time-speaker Perspective for Dialogue Summarization and Beyond Keli Xie, Dongchen He, Jiaxin Zhuang, Siyuan Lu and Zhongfeng Wang
Weakly Supervised Formula Learner for Solving Mathematical Problems Yuxuan Wu and Hideki Nakayama
MuCDN: Mutual Conversational Detachment Network for Emotion Recognition in Multi-Party Conversations Weixiang Zhao, Yanyan Zhao and Bing Qin
PlugAT: A Plug and Play Module to Defend against Textual Adversarial Attack Rui Zheng, Rong Bao, Qin Liu, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Rui Xie and Wei Wu
Incorporating Casual Analysis into Diversified and Logical Response Generation Jiayi Liu, Wei Wei, Zhixuan Chu, Xing Gao, Ji Zhang, Tan Yan and Yulin Kang
Noise-injected Consistency Training and Entropy-constrained Pseudo Labeling for Semi-supervised Extractive Summarization Yiming Wang, Qianren Mao, Junnan Liu, Weifeng Jiang, Hongdong Zhu and Jianxin Li
Modelling Frequency, Attestation, and Corpus-Based Information with OntoLex-FrAC Christian Chiarcos, Elena-Simona Apostol, Besim Kabashi and Ciprian-Octavian Truică
A Transition-based Method for Complex Question Understanding Yu Xia, Wenbin Jiang, Yajuan Lyu and Sujian Li
Using Structured Content Plans for Fine-grained Syntactic Control in Pretrained Language Model Generation Fei-Tzin Lee, Miguel Ballesteros, Feng Nan and Kathleen McKeown
Pre-trained Token-replaced Detection Model as Few-shot Learner Zicheng Li, Shoushan Li and Guodong Zhou
Exploring Semantic Spaces for Detecting Clustering and Switching in Verbal Fluency Özge Alacam, Simeon Schüz, Martin Wegrzyn, Johanna Kißler and Sina Zarrieß
TestAug: A Framework for Augmenting Capability-based NLP Tests Guanqun Yang, Mirazul Haque, Qiaochu Song, Wei Yang and Xueqing Liu
Few-Shot Table Understanding: A Benchmark Dataset and Pre-Training Baseline Ruixue Liu, Shaozu Yuan, Aijun DAI, Lei Shen, Tiangang Zhu, Meng Chen and Xiaodong He
A Data-driven Approach to Named Entity Recognition for Early Modern French Pedro Ortiz Suarez and Simon Gabay
Building Joint Relationship Attention Network for Image-Text Generation Changzhi Wang and Xiaodong Gu
On the Nature of BERT: Correlating Fine-Tuning and Linguistic Competence Federica Merendi, Felice Dell'Orletta and Giulia Venturi
CorefDiffs: Co-referential and Differential Knowledge Flow in Document Grounded Conversations Lin Xu, Qixian Zhou, Jinlan Fu, Min-Yen Kan and See-Kiong Ng
A Two Stage Adaptation Framework for Frame Detection via Prompt Learning Xinyi Mou, Zhongyu Wei, Changjian Jiang and Jiajie Peng
Less is Better: Recovering Intended-Feature Subspace to Robustify NLU Models Ting Wu and Tao Gui
Zero-shot Disfluency Detection for Indian Languages Rohit Kundu, Preethi Jyothi and Pushpak Bhattacharyya
Word Sense Disambiguation with Knowledge-Enhanced and Local Self-Attention-based Extractive Sense Comprehension Guobiao Zhang, Wenpeng Lu, Xueping Peng, Shoujin Wang, Baoshuo Kan and Rui Yu
A New Challenge: Multi-label Unknown Intent Detection Yawen Ouyang, Zhen Wu, Xinyu Dai, Shujian Huang and Jiajun CHEN
Brains and Beauty: Gender Roles from Word Embeddings in a Century of Children’s Books Patricia Chiril, Callista N. Christ, Anjali Das, Emileigh Harrison, Anjali Adukia, Celia Anderson, Alex Eble and Hakizumwami Birali Runesha
Does GPT-3 Generate Empathetic Dialogues? A Novel In-Context Example Selection Method and Automatic Evaluation Metric for Empathetic Dialogue Generation Young-Jun Lee, Chae-Gyun Lim and Ho-Jin Choi
Generalizable Implicit Hate Speech Detection using Contrastive Learning Youngwook Kim, Shinwoo Park and Yo-Sub Han
Meta-CQG: A Meta-Learning Framework for Complex Question Generation over Knowledge Graph Kun Zhang, Yunqi Qiu, Yuanzhuo Wang, Long Bai, Xuhiu Jiang, Wei Li and Huawei Shen
SISER: Semantic-Infused Selective Graph Reasoning for Fact Verification Eunhwan Park, Jong-Hyeon Lee, Jeon Dong Hyeon, Seonhoon Kim, INHO KANG and Seung-Hoon Na
Title Authors
CILDA: Contrastive Data Augmentation using Intermediate Layer Knowledge Distillation Md Akmal Haidar, Mehdi Rezagholizadeh, Abbas Ghaddar, Khalil Bibi, Phillippe Langlais and Pascal Poupart (abbas.ghaddar93@gmail.com)
Automatic Label Sequence Generation for Prompting Sequence-to-sequence Models Zichun Yu, Tianyu Gao, Zhengyan Zhang, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Maosong Sun and Jie Zhou (yuzc19@mails.tsinghua.edu.cn)
Improving Abstractive Dialogue Summarization with Speaker-Aware Supervised Contrastive Learning Zhichao Geng, Ming Zhong, Zhangyue Yin and Xipeng Qiu (1040843613@qq.com)
Smoothed Contrastive Learning for Unsupervised Sentence Embedding Xing Wu, Chaochen Gao, Yipeng Su, Jizhong Han, Zhongyuan Wang and Songlin Hu (gaochaochen@iie.ac.cn)
HCLD: A Hierarchical Framework for Zero-shot Cross-lingual Dialogue System zhanyu ma, Jian Ye, Xurui Yang and Jianfeng Liu (mazhanyu007@gmail.com)
Multi Graph Neural Network for Extractive Long Document Summarization Dung Doan, Le-Minh Nguyen and Nam Bui (hoainam.bk2012@gmail.com)
Incorporating Instructional Prompts into A Unified Generative Framework for Joint Multiple Intent Detection and Slot Filling Yangjun Wu, Han Wang, Dongxiang Zhang, Gang Chen and Hao Zhang (yjwu@zjuici.com)
ConTextING: Granting Document-Wise Contextual Embeddings to Graph Neural Networks for Inductive Text Classification Yen-Hao Huang, Yi-Hsin Chen and Yi-Shin Chen (yenhao0218@gmail.com)
Multi-Stage Framework with Refinement based Point Set Registration for Unsupervised Bi-Lingual Word Alignment Silviu Oprea, Sourav Dutta and Haytham Assem (sourav.dutta2@huawei.com)
Rethinking Data Augmentation in Text-to-text Paradigm Yanan Chen and Yang Liu (chen0040@mylaurier.ca)
Recycle Your Wav2Vec2 Codebook: a Speech Perceiver for Keyword Spotting Guillermo Cámbara, Jordi Luque and Mireia Farrús (guillermo.cambara@upf.edu)
A Transformer-based Threshold-Free Framework for Multi-Intent NLU Lisong Chen, Nuo Chen and Yuexian Zou (1901213168@pku.edu.cn)
Domain Classification-based Source-specific Term Penalization for Domain Adaptation in Hate-speech Detection Tulika Bose, Nikolaos Aletras, Irina Illina and Dominique Fohr (tulika.bose@loria.fr)
Reweighting Strategy based on Synthetic Data Identification for Sentence Similarity TaeHee Kim, ChaeHun Park, Jimin Hong, Radhika Dua, Edward Choi and Jaegul Choo (ddehun@kaist.ac.kr)
Penalizing Divergence: Multi-Parallel Translation for Low-Resource Languages of North America Garrett Nicolai, Changbing Yang and Miikka Silfverberg (garrett.nicolai@ubc.ca)
Offensive Content Detection Via Synthetic Code-Switched Text Cesa Salaam, Franck Dernoncourt, Trung Bui and Seunghyun Yoon (cesa.salaam@bison.howard.edu)
Vocabulary-informed Language Encoding Xi Ai and Bin Fang (barid.x.ai@gmail.com)
Towards Robust Neural Retrieval with Source Domain Synthetic Pre-Training Revanth Gangi Reddy, Vikas Yadav, Md Arafat Sultan, Martin Franz, Vittorio Castelli, Heng Ji and Avi Sil (g.revanthreddy111@gmail.com)
PrefScore: Pairwise Preference Learning for Reference-free Summarization Quality Assessment Ge Luo, Hebi Li, Youbiao He and Forrest Sheng Bao (gluo@iastate.edu)
Generate-and-Retrieve: use your predictions to improve retrieval for semantic parsing Yury Zemlyanskiy, Michiel de Jong, Joshua Ainslie, Panupong Pasupat, Peter Shaw, Linlu Qiu, Sumit Sanghai and Fei Sha (yuri.zemlyanskiy@gmail.com)
Addressing Leakage in Self-Supervised Contextualized Code Retrieval Johannes Villmow, Viola Campos, Adrian Ulges and Ulrich Schwanecke (johannes.villmow@hs-rm.de)
Mitigating the Diminishing Effect of Elastic Weight Consolidation Canasai Kruengkrai and Junichi Yamagishi (canasai@gmail.com)
EM-PERSONA: EMotion-assisted Deep Neural Framework for PERSONAlity Subtyping from Suicide Notes Soumitra Ghosh, Dhirendra Kumar Maurya, Asif Ekbal and Pushpak Bhattacharyya (1821cs05@iitp.ac.in)
Large Sequence Representation Learning via Multi-Stage Latent Transformers Alin-Ionut Popa, Ionut-Catalin Sandu and Daniel Voinea (popaaln@amazon.com)
DocQueryNet: Value Retrieval with Arbitrary Queries for Form-like Documents Mingfei Gao, Le Xue, Chetan Ramaiah, Chen Xing, Ran Xu and Caiming Xiong (mingfeigaobupt@gmail.com)
A simple log-based loss function for ordinal text classification François Castagnos, Martin Mihelich and Charles Dognin (charles@glanceable.io)
An Embarrassingly Simple Model for Distantly Supervised Relation Extraction Ziqin Rao, Fangxiang Feng, Ruifan Li and Xiaojie WANG (rfli@bupt.edu.cn)
CommunityLM: Probing Partisan Worldviews from Language Models Hang Jiang, Doug Beeferman, Brandon Roy and Deb Roy (hjian42@icloud.com)
Prompt-based Text Entailment for Low-Resource Named Entity Recognition Dongfang Li, Baotian Hu and Qingcai Chen (crazyofapple@gmail.com)
Unregulated Cross-language Data Expansion Dose NOT Work for Neural Event Detection Jie Wang, Yu Hong, Zhongqiu Li, Shiming He and Jianmin Yao (jawn233@gmail.com)
Revisiting Syllables in Language Modelling and their Application on Low-Resource Machine Translation Arturo Oncevay, Kervy Dante Rivas Rojas, Liz Karen Chavez Sanchez and Roberto Zariquiey (a.oncevay@ed.ac.uk)
Improving code-switched ASR with linguistic information Jie CHI and Peter Bell (jie.chi@ed.ac.uk)
A Study of Implicit Bias in Pretrained Language Models against People with Disabilities Pranav Narayanan Venkit, Mukund Srinath and Shomir Wilson (pnv5011@psu.edu)
Dependency-aware Prototype Learning for Few-shot Relation Classification Tianshu Yu, Min Yang and Xiaoyan Zhao (ts.yu@siat.ac.cn)
Alleviating the Inequality of Attention Heads for Neural Machine Translation Zewei Sun, Shujian Huang, Xinyu Dai and Jiajun CHEN (sunzewei2715@gmail.com)
Domain-Specific NER via Retrieving Correlated Samples Xin Zhang, Yong Jiang, Xiaobin Wang, Xuming Hu, Yueheng Sun, Pengjun Xie and Meishan Zhang (hsinz@foxmail.com)
Learning to Generate Explanation from e-Hospital Services for Medical Suggestion Wei-Lin Chen, An-Zi Yen, Hen-Hsen Huang and Hsin-Hsi Chen (wlchen@nlg.csie.ntu.edu.tw)
WordNet-QU: Development of a Lexical Database for Quechua Varieties Nelsi Melgarejo, Rodolfo Zevallos, John Ortega and Hector Gomez (johneortega@gmail.com)
Summarizing Dialogues with Negative Cues Junpeng Liu, Yanyan Zou, Yuxuan Xi, Shengjie Li, Mian Ma and Zhuoye Ding (2296251368@qq.com)
Rare but Severe Errors Induced by Minimal Deletions in English-Chinese Neural Machine Translation Ruikang Shi, Alvin Grissom II and Duc Trinh (agrissom@haverford.edu)
Cluster-aware Pseudo-Labeling for Supervised Open Relation Extraction Bin Duan, Shusen Wang, Xingxian Liu and Yajing Xu (bobtuan@bupt.edu.cn)
Conversational QA Dataset Generation with Answer Revision Seonjeong Hwang and Gary Geunbae Lee (seonjeongh@postech.ac.kr)
Adversarial Training on Disentangling Meaning and Language Representations for Unsupervised Quality Estimation Yuto Kuroda, Tomoyuki Kajiwara, Yuki Arase and Takashi Ninomiya (kuroda@ai.cs.ehime-u.ac.jp)
A Structure-Aware Argument Encoder for Literature Discourse Analysis Yinzi Li, Wei Chen, Zhongyu Wei, Yujun Huang, Chujun Wang, Siyuan Wang, Qi Zhang, Xuanjing Huang and Libo Wu (20210980077@fudan.edu.cn)
CSL: A Large-scale Chinese Scientific Literature Dataset Yudong Li, Yuqing Zhang, Zhe Zhao, Linlin Shen, Weijie Liu, Weiquan Mao and Hui Zhang (liyudong123@hotmail.com)
Noun-MWP: Math Word Problems Meet Noun Answers Taehun Cha, Jaeheun Jung and Donghun Lee (cth127@korea.ac.kr)
MACRONYM: A Large-Scale Dataset for Multilingual and Multi-Domain Acronym Extraction Amir Pouran Ben Veyseh, Nicole Meister, Seunghyun Yoon, Rajiv Jain, Franck Dernoncourt and Thien Huu Nguyen (apouranb@uoregon.edu)
One Word, Two Sides: Traces of Stance in Contextualized Word Representations Aina Garí Soler, Matthieu Labeau and Chloé Clavel (aina.garisoler@telecom-paris.fr)
Gestures Are Used Rationally: Information Theoretic Evidence from Neural Sequential Models Yang Xu, Yang Cheng and Riya Bhatia (yang.xu@sdsu.edu)
Keyphrase Prediction from Video Transcripts: New Dataset and Directions Amir Pouran Ben Veyseh, Quan Hung Tran, Seunghyun Yoon, Varun Manjunatha, Hanieh Deilamsalehy, Rajiv Jain, Trung Bui, Walter W. Chang, Franck Dernoncourt and Thien Huu Nguyen (apouranb@uoregon.edu)
Event Extraction in Video Transcripts Amir Pouran Ben Veyseh, Viet Dac Lai, Franck Dernoncourt and Thien Huu Nguyen (apouranb@uoregon.edu)
Joint Goal Segmentation and Goal Success Prediction on Multi-Domain Conversations Meiguo Wang, Benjamin Yao, Bin Guo, Xiaohu Liu, Yu Zhang, Tuan-Hung Pham and Chenlei Guo (baiguiyujia@gmail.com)
Evons: A Dataset for Fake and Real News Virality Analysis and Prediction Kriste Krstovski, Bruce Kogut and Angela Ryu (kriste.krstovski@columbia.edu)
A Hierarchical Interactive Network for Joint Span-based Aspect-Sentiment Analysis Wei Chen, Jinglong Du, Zhao Zhang, Fuzhen Zhuang and Zhongshi He (cwei_01@163.com)
Yet Another Format of Universal Dependencies for Korean Yige Chen, Eunkyul Leah Jo, Yundong Yao, KyungTae Lim, Miikka Silfverberg, Francis Tyers and Jungyeul Park (jungyeul.park@gmail.com)
SCL-RAI: Span-based Contrastive Learning with Retrieval Augmented Inference for Unlabeled Entity Problem in NER Shuzheng Si, Shuang Zeng, Jiaxing Lin and Baobao Chang (sishuzheng@stu.pku.edu.cn)
MaxMatch-Dropout: Subword Regularization for WordPiece Tatsuya Hiraoka (hiraoka.tatsuya@fujitsu.com)
MCS: An In-battle Commentary System for MOBA Games Xiaofeng Qi, Chao Li, Zhongping Liang, Jigang Liu, Cheng Zhang, Yuanxin Wei, Lin Yuan, Guang Yang and Lanxiao Huang (supeli@tencent.com)
Combining Compressions for Multiplicative Size Scaling on Natural Language Tasks Rajiv Movva, Jinhao Lei, Shayne Longpre, Ajay Gupta and Chris DuBois (rmovva00@gmail.com)
Open-Domain Dialog Evaluation using Follow-Ups Likelihood Maxime De Bruyn, Ehsan Lotfi, Jeska Buhmann and Walter Daelemans (maxime.debruyn@uantwerpen.be)
Find the Funding: Entity Linking with Incomplete Funding Knowledge Bases Gizem Aydin, Seyed Amin Tabatabaei, George Tsatsaronis and Faegheh Hasibi (f.hasibi@cs.ru.nl)
DiaBiz.Kom - Towards a Polish Dialogue Act Corpus Based on ISO 24617-2 Standard Marcin Oleksy, Jan Wieczorek, Dorota Drużyłowska, Julia Klyus, Aleksandra Domogała, Krzysztof Hwaszcz, Hanna Kędzierska, Daria Mikoś and Anita Wróż (marcin.oleksy@pwr.edu.pl)
Diverse Multi-Answer Retrieval with Determinantal Point Processes Poojitha Nandigam, Nikhil Rayaprolu and Manish Shrivastava (poojitha.nandigam@research.iiit.ac.in)
Distribution Calibration for Out-of-Domain Detection with Bayesian Approximation Yanan Wu, Zhiyuan Zeng, Keqing He, Yutao Mou, Pei Wang and Weiran Xu (yanan.wu@bupt.edu.cn)
How About Time? Probing a Multilingual Language Model for Temporal Relations Tommaso Caselli, Irene Dini and Felice Dell'Orletta (t.caselli@rug.nl)
Language Branch Gated Multilingual Neural Machine Translation Haoran Sun and Deyi Xiong (hrsun0105@gmail.com)
Don't Judge a Language Model by Its Last Layer: Contrastive Learning with Attention Mechanism Utilizing Layer-Wise Pooling Dongsuk Oh, Yejin Kim, Hodong Lee, H. Howie Huang and Heuiseok Lim (inow3555@gmail.com)
When the Student Becomes the Master: Learning Better and Smaller Monolingual Models from mBERT Pranaydeep Singh and Els Lefever (pranaydeeps@gmail.com)
DP-Rewrite: Towards Reproducibility and Transparency in Differentially Private Text Rewriting Timour Igamberdiev, Thomas Arnold and Ivan Habernal (igamberdiev@ukp.informatik.tu-darmstadt.de)
A Weak Supervision Approach for Predicting Difficulty of Technical Interview Questions Arpita Kundu, Subhasish Ghosh, Pratik Saini, Tapas Nayak and Indrajit Bhattacharya (arpita.kundu1@tcs.com)
Does Meta-learning Help mBERT for Few-shot Question Generation in a Cross-lingual Transfer Setting for Indic Languages? Aniruddha Roy, Rupak Kumar Thakur, Isha Sharma, Ashim Gupta, Amrith Krishna, Sudeshna Sarkar and Pawan Goyal (aniruddha.roy@iitkgp.ac.in)
Method Entity Extraction from Biomedical Texts Robert E. Mercer and Waqar Kalim (mercer@csd.uwo.ca)
Unsupervised Data Augmentation for Aspect Based Sentiment Analysis David Chen, Adam Faulkner and Sahil Badyal (dzchen314@gmail.com)
Layer or Representation Space: What makes BERT-based Metrics Robust? Doan Nam Long Vu, Steffen Eger and Nafise Sadat Moosavi (doannamlong.vu@stud.tu-darmstadt.de)
Learnable Dependency-based Double Graph Structure for Aspect-based Sentiment Analysis Yinglong Ma and Yunhe Pang (yinglongma@ncepu.edu.cn)
CitRet: A Hybrid Model for Cited Text Span Retrieval Amit Pandey, Avani Gupta and Vikram Pudi
Investigating the Performance of Transformer-Based NLI Models on Presuppositional Inferences Jad Kabbara and Jackie Chi Kit Cheung (jad@cs.mcgill.ca)
ALEXSIS-PT: A New Resource for Portuguese Lexical Simplification Kai North, Marcos Zampieri and Tharindu Ranasinghe (kn1473@g.rit.edu)
ArgLegalSumm: Improving Abstractive Summarization of Legal Documents with Argument Mining Mohamed Elaraby and Diane Litman (mse30@pitt.edu)
How Far Can We Push the Teachers? Improving Zero-Shot Multilingual Text Generation via Iterative Distillation Ernie Chang, Alex Marin and Vera Demberg (cychang@coli.uni-saarland.de)
How Far Can We Go with an English Model? Few-Shot Pidgin Text Adaptation via Contrastive Fine-Tuning Ernie Chang, Jesujoba Alabi, David Adelani and Vera Demberg (cychang@coli.uni-saarland.de)
MonoByte: A Pool of Monolingual Byte-level Language Models Hugo Queiroz Abonizio, Leandro Rodrigues de Souza, Roberto Lotufo and Rodrigo Nogueira (hugo.abonizio@gmail.com)
Can Causal Transformers Process Recursive Nested Constructions, Like Humans? Yair Lakretz, Theo Desbordes, Dieuwke Hupkes and Stanislas Dehaene (yair.lakretz@gmail.com)
WikiHan: A New Comparative Dataset for Sinitic Languages Kalvin Chang, Chenxuan Cui, Young Min Kim and David R. Mortensen (kalvinc@andrew.cmu.edu)
Assessing Digital Language Support (DLS) on a Global Scale Gary F. Simons, Abbey L. Thomas and Chad K. White (gary_simons@sil.org)
Evaluating the Performance of Transformer-based Language Models for Neuroatypical Language Duanchen Liu, Zoey Liu, Qingyun Yang, Yujing Huang and Emily Prud'hommeaux (emilypx@gmail.com)
Incremental Prompting: Episodic Memory Prompt for Lifelong Event Detection Minqian Liu, Shiyu Chang and Lifu Huang (minqianliu@vt.edu)
A Zero-Shot Claim Detection Framework using Question Answering Revanth Gangi Reddy, Sai Chetan Chinthakindi, Yi Fung, Kevin Small and Heng Ji (g.revanthreddy111@gmail.com)
Contrast Sets for Stativity of English Verbs in Context Daniel Chen and Alexis Palmer (alexis.palmer@colorado.edu)
Visual Recipe Flow: A Dataset for Learning Visual State Changes of Objects with Recipe Flows Keisuke Shirai, Atsushi Hashimoto, Taichi Nishimura, Hirotaka Kameko, Shuhei Kurita, Yoshitaka Ushiku and Shinsuke Mori (whitewell97@gmail.com)
Are Pretrained Multilingual Models Equally Fair Across Languages? Laura Cabello and Anders Søgaard (lcp@di.ku.dk)
LayerConnect: Hypernetwork-Assisted Inter-Layer Connector to Enhance Parameter Efficiency Haoxiang Shi, Rongsheng Zhang, Jiaan Wang, Cen Wang, Guandan Chen, Yinhe Zheng and Tetsuya Sakai (hollis.shi@toki.waseda.jp)
Automatic Nominalization of Clauses John S. Y. Lee, Ho Hung Lim, Carol Louise Webster and Anton Melser (jsylee@cityu.edu.hk)
A Simple and Effective Method to Improve Zero-Shot Cross-Lingual Transfer Learning using English Only Kunbo Ding, Weijie Liu, Yuejian Fang, Weiquan Mao, Zhe Zhao, Tao Zhu, Haoyan Liu, Rong Tian and Yiren Chen (kunbo_ding@stu.pku.edu.cn)
Transparent Semantic Parsing with Universal Dependencies using Graph Transformations Wessel Poelman, Rik van Noord and Johan Bos (johan.bos@rug.nl)
Subject Verb Agreement Error Patterns in Meaningless Sentences: Humans vs. BERT Karim Lasri, Olga Seminck, Thierry Poibeau and Alessandro Lenci (karim.lasri@ens.psl.eu)
FeatureBART: Feature Based Sequence-to-Sequence Pre-Training for Low-Resource NMT Abhisek Chakrabarty, Raj Dabre, Chenchen Ding, Hideki Tanaka, Masao Utiyama and Eiichiro Sumita (abhisek.chakra@nict.go.jp)
PSSAT: A Perturbed Semantic Structure Awareness Transferring Method for Perturbation-Robust Slot Filling Guanting Dong, Daichi Guo, Liwen Wang, Xuefeng Li, Zechen Wang, Keqing He, Jinzheng Zhao, Hao Lei, Xinyue Cui, Yi Huang, Junlan Feng and Weiran Xu (dongguanting@bupt.edu.cn)
LIME: Weakly-Supervised Text Classification Without Seeds Seongmin Park and Jihwa Lee (seongmin.park@actionpower.kr)
Learning Decoupled Retrieval Representation for Nearest Neighbour Neural Machine Translation Qiang Wang, Ming Chen and Rongxiang Weng (wangqiangneu@gmail.com)
MuSeCLIR: A Multiple Senses and Cross-lingual Information Retrieval dataset Wing Yan Li, Julie Weeds and David Weir (wl238@sussex.ac.uk)
LipKey: A Large-Scale News Dataset for Absent Keyphrases Generation and Abstractive Summarization Fajri Koto, Timothy Baldwin and Jey Han Lau (ffajri@student.unimelb.edu.au)
Improving Financial Sentiment Analysis by Metaphor Recognition Xianfyu Hou, Rui Mao and Xiao Li (x.li.12@aberdeen.ac.uk)
TempoWiC: An Evaluation Benchmark for Detecting Meaning Shift in Social Media Daniel Loureiro, Aminette D'Souza, Areej Nasser Muhajab, Isabella White, Gabriel Wong, Luis Espinosa Anke, Leonardo Neves, Francesco Barbieri and Jose Camacho-Collados (BoucanovaLoureiroD@cardiff.ac.uk)
K-MHaS: A Multi-label Hate Speech Detection Dataset in Korean Online News Comment Jean Lee, Taejun Lim, Lee Heejun, Bogeun Jo, Yang Sok Kim, Hee-Geun Yoon and Soyeon Caren Han (limtaejun201@gmail.com)
Teaching Neural Module Networks to Do Arithmetic Jiayi Chen, Xiao-Yu Guo, Yuan-Fang Li and Gholamreza Haffari (xiaoyu.guo@monash.edu)
Target-Guided Open-Domain Conversation Planning Yosuke Kishinami, Reina Akama, Shiki Sato, Ryoko Tokuhisa, Jun Suzuki and Kentaro Inui (yosuke.kishinami.q8@dc.tohoku.ac.jp)
TERMinator: A system for scientific texts processing Elena Bruches, Olga Yurievna Tikhobaeva, Yana Yurievna Dementyeva and Tatiana Batura (tatiana.v.batura@gmail.com)
Aligning Multilingual Embeddings for Improved Code-switched Natural Language Understanding Barah Fazili and Preethi Jyothi (pjyothi@cse.iitb.ac.in)
Grammatical Error Correction: Are We There Yet? Muhammad Reza Qorib and Hwee Tou Ng (mrqorib@u.nus.edu)
On the Complementarity between Pre-Training and Random-Initialization for Resource-Rich Machine Translation Changtong Zan, Liang Ding, Li Shen, Yu Cao, Weifeng Liu and Dacheng Tao (b20050011@s.upc.edu.cn)

COLING 2022 The 29th International Conference on Computational Linguistics